Sprawozdanie merytoryczne za 2012r.

NAZWA:  Podhalańskie Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum Jezusa Miłosiernego.

ADRES:  34-500 Zakopane  ul. Jana Pawła II 4.

KRS nr:    0000155063      data  wpisu:  13.03.2003r.

REGON:  492 897 486

NIP: 736-15-86-396

SKŁAD ZARZĄDU :

Prezes:            Anna Węglarz

v-prezes:         Barbara  Kwak

                        Dorota  Stokłosa-Bieniara

Sekretarz:        Helena Niedośpiał

Skarbnik:         Maria Folfas

Członkowie:    Małgorzata Bobowska,

                        Barbara Mietelska,

                        Anna Szostak.

                                                                       .

Komisja Rewizyjna:

                         Andrzej Gąsienica-Kaspruś – przewodniczący,

                         Anna Wajda  – zastępca przewodniczącego.

                         Krystyna Chmielowska – sekretarz.

Podhalańskie Stowarzyszenie  Przyjaciół Chorych  liczy 37  członków.

Dnia 28.06.2012r. odbyło się  Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze w czasie którego przyjęto sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2011r.,udzielono absolutorium  Zarządowi i dokonano wyboru  Zarządu Stowarzyszenia na kolejną  3 letnią kadencję  podjęto 4  uchwały.

Zarząd Stowarzyszenia   brał udział w 8  zebraniach na których podejmował łącznie 6 uchwał

dotyczących  bieżącej działalności statutowej Stowarzyszenia.

Na zebraniu Zarządu Stowarzyszenia w dniu 26.06.2012r.Uchwałą nr.5  Zarząd powołał  przedsiębiorstwo lecznicze pod nazwą  „ NZOZ Hospicjum Jezusa Miłosiernego ”.

Zebrania odbyły się  w dniach:

           -   19.01.2012r.,

           -   20.03.2012r.

           -   19.04.2012r.

           -   26.06.2012r.

           -   20.09.2012r.

           -   18.10.2012r.

           -   15.11.2012r.

           -   13.12.2012.

Misja i wartości:

   Podhalańskie Stowarzyszenie przyjaciół Chorych Hospicjum Jezusa Miłosiernego zostało powołane do realizacji idei hospicyjnej.

   Hospicjum Jezusa Miłosiernego wypełnia misję służenia  choremu w ostatnich miesiącach, dniach, godzinach jego życia oraz wspierania rodziny  chorego w trudnym okresie odchodzenia bliskiej osoby.

   Powołany przez Stowarzyszenie Niepubliczny Zakład Opieki Hospicyjnej , obejmując opieką medyczną, pielęgnacyjną, duchową, psychologiczną, i socjalną chorego, stara się czynić wszystko, aby mógł żyć on bez bólu, wśród bliskich i przyjaznych mu osób do naturalnej śmierci.

   W  trosce o chorego jednoczy w pełnieniu opieki, rodzinę, personel medyczny, wolontariuszy i jego przyjaciół. Opierając swoją działalność na wartościach chrześcijańskich niesie pomoc wszystkim ludziom, bez względu na wyznanie, poglądy, sytuację rodzinną czy materialną.

Cele statutowe organizacji:

 1. Niesienie pomocy społecznej osobom w trudnej sytuacji życiowej i ich rodzinom oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 2. Działalność charytatywna;
 3. Ochrona i promocja zdrowia;
 4. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
 5. Nauka, edukacja i oświata, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia;
 6. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 7. Promocja i organizacja wolontariatu.

     Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz osób ciężko chorych, zwłaszcza na nowotwory, oraz na rzecz rodzin tych osób w czasie ich choroby i po ich śmierci.

     Stowarzyszenie propaguje ideę i metody opieki hospicyjnej, realizuje tą opiekę oraz 
pozyskuje ludzi dobrej woli gotowych bezinteresownie udzielać pomocy i opieki
osobom objętych jego działalnością.

Dla osiągnięcia swoich celów Stowarzyszenie prowadzi działalność w zakresie:

 1. ochrony zdrowia ludzkiego,
 2. pozostałej opieki wychowawczej i społecznej bez zakwaterowania,
 3. prac badawczo - rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych i farmacji,
 4. pozaszkolnych form kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowanych, w szczególności: szkoleń, konferencji, seminariów i zjazdów z zakresu opieki hospicyjnej i paliatywnej dla pracowników medycznych, wolontariuszy i innych zainteresowanych osób,
 5.  wydawania książek, broszur i innych publikacji z zakresu promocji i ochrony zdrowia oraz promocji i ochrony wolontariatu,
 6. drukowania broszur i innych publikacji z zakresu promocji i ochrony zdrowia oraz promocji i ochrony wolontariatu.

Działalność wymieniona w ust. l lit. a, b i c prowadzona jest jako działalność nieodpłatna. Działalność wymieniona w ust. l lit. d, e i f prowadzona jest jako działalność odpłatna, nie będąca działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873). Wprowadzenie odpłatności za działalność wymienioną w ust. l lit. a, b i c wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, bez konieczności zmiany statutu.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków
i wolontariuszy; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Przy realizacji swoich celów, w zakresie swojej działalności Stowarzyszenie współpracuje z organami władzy i administracji państwowej i samorządowej, innymi organizacjami pozarządowymi, organizacjami kościelnymi, jednostkami resortu zdrowia, NFZ, oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach i zakresie dziania. środkami masowego przekazu i innymi podmiotami na zasadach określonych ustawą.
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873). Stowarzyszenie współpracuje także z innymi organizacjami pozarządowymi, organizacjami kościelnymi, jednostkami resortu zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi
o podobnych celach i zakresie działania.

Dla pozyskania środków materialnych do realizacji swoich celów Stowarzyszenie;

 1. gromadzi składki członkowskie oraz dary pieniężne i rzeczowe od przyjaciół i sympatyków Stowarzyszenia (osób prawnych i fizycznych),
 2. prowadzi kwesty i inne akcje pozyskiwania funduszy,
 3. czyni starania o granty, dotacje i subwencje ze źródeł (środków) publicznych i niepublicznych,
 4. zawiera umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

Działalność Stowarzyszenia w  2011r.

     

 1.  Działalność  Niepublicznego Zakładu Opieki Hospicyjnej

     Główną działalnością Podhalańskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych Hospicjum Jezusa Miłosiernego w 2012r., podobnie jak w latach ubiegłych, było niesienie wszechstronnej, profesjonalnej  opieki osobom chorym, głównie na  choroby nowotworowe, w ostatnim o0kresie ich życia, wspieranie rodzin w trakcie  choroby ich bliskich oraz w okresie żałoby.

      Opieka ta niesiona  była przez NZOH poprzez pomoc medyczną, pielęgnacyjną, duchową, psychologiczną, która była  realizowana w następujących formach:

 • wizyty lekarskie  w Poradni i w domu chorego w ramach Poradni Hospicyjnej,
 • konsultacje lekarskie,
 • porady pielęgniarskie w Poradni Hospicyjnej i  wizyty pielęgniarskie  u chorego w domu,
 • porady i opieka psychologiczna  nad chorym, jego rodziną, osieroconymi i wsparcie psychologiczne dla członków, wolontariuszy i pracowników hospicjum,
 • drenaż i masaż limfatyczny świadczony  dla chorych z obrzękiem limfatycznym w Poradni Obrzęku Limfatycznego,
 • Wspieranie rodzin chorych zarówno w czasie choroby ich bliskich jak  i w czasie żałoby,
 • Opieka duchowa nad chorymi ich rodzinami a także wolontariuszami i pracownikami Hospicjum.

 

Poradnia Hospicyjna:

Kierownikiem  Poradni Hospicyjnej i jednocześnie lekarzem Poradni jest lek. med. Anna Węglarz  zatrudniona  przez PSPCHJM na pełny etat .

Na  umowę-zlecenie  zatrudniona jest  mgr Stanisława Firek  psycholog kliniczny.         .   

Zatrudnione  też  2  pielęgniarki :

 • Pani  Maria Folfas  cały etat,
 • Pani Irena Fortecka  na umowę-zlecenie.

Informatyk Pan Wojciech Muniak odpowiedzialny za  rozliczenia z  NFZ pracuje wolontaryjnie.

Nieodpłatnie, jako członkowie  Stowarzyszenia  posługują:

 • Pani  dr Janina Sichelska  -  stomatolog,
 • Pani  Helena Papież – koordynator  Grupy Wsparcia  dla Osieroconych.

Działalność  Poradni Hospicyjnej odbywa się  w  pomieszczeniu wynajmowanym  od NZOZ „ Zdrowie” Zakopane ul. Orkana 5c.

Poradnia Hospicyjna  jest czynna:

Poniedziałek   godz.  8  do  12   -   Porady psychologa /  Grupa  wsparcia dla Osieroconych.

Wtorek            godz. 16 do  18   -   Porady  pielęgniarskie .

Środa              godz. 14 do  18   -  Porady  lekarskie,

Czwartek        godz.   8  do 10   -   Porady  lekarskie,

Piątek             godz.   8  do 10    -  Porady lekarskie.

Wizyty lekarskie domowe odbywają się w dniach:

Poniedziałek   godz.   8  do 16

Wtorek            godz.   8  do 16

Środa              godz. 10  do 14

Czwartek        godz.  10 do 16

Piątek             godz.  10 do 16

Poniżej przedstawiam  charakterystykę  pacjentów  objętych opieką przez Poradnię Hospicyjną w 2012r.

 Na 85 nowych pacjentów, 39 nie miało skierowania do Poradni Hospicyjnej (46 posiadało skierowanie). Z ogólnej ilości porad 543  -  180   porad dotyczyło pacjentów bez skierowania ( 384 ze skierowaniem).

NFZ zakontraktował  na okres 1.01. do 31.12.2012r. 240 porad ( miesięcznie 20 porad po 40zł) na kwotę 9600,00zł.,(  udzielamy około  60 porad miesięcznie).  

 1. Ogólna ilość pacjentów   180 ( w tym 85 nowo zarejestrowanych)
  1. onkologiczni:       129
  2. Inni:                       51
  3. Kobiety:                114
   Mężczyźni:             66
 2. wiek:
 • <  20r.ż           -
 • 20 – 40 r.ż      -
 • 40 – 60 r.ż    32
 • 60 – 80 r.ż    85
 • > 80  r.ż        63
 1. Średni czas  sprawowanej opieki  nad pacjentem  259  dni.
 2. Miejsce zamieszkania pacjentów:
  1. powiat  tatrzański:       145
 • Bańska Górna       1
 • Białka Tatrzańska 1
 • Biały Dunajec      11
 • Brzegi                    1
 • Czarna Góra          1
 • Dzianisz                 3
 • Gliczarów Górny    1
 • Gliczarów Dolny     1
 • Kościelisko          10
 • Małe Ciche            1
 • Murzasichle           2
 • Nowe Bystre         1
 • Poronin                 9
 • Suche                   1
 • Witów                    2
 • Zakopane            99

              

 1. powiat nowotarski:         32
 • Bańska Niżna         3
 • Chochołów              1
 • Czarny Dunajec       2
 • Koniówka                1
 • Ludźmierz               2
 • Maniowy                 2
 • Nowy Targ               6
 • Ochotnica Dolna      1
 • Ratułów                   3
 • Stare Bystre            1
 • Szaflary                   2
 • Szczawnica             7
 • Spytkowice              1          
 1. inne:                        3​
 • Słopnice                  1                      
 • Głowno                    1
 • Wrocław                  1

 

 1. Ilość zgonów:                                                75            
 2. w  domu:                                                         34
 3. w  szpitalu:                                                      33
 4. w  Hospicjum św. Łazarza  w Krakowie:             -
 5. w Oddziale Paliatywnym w Rabce                     8
 6. Porady:
  1. lekarskie:                                                   543
   • w  Poradni Hospicyjnej:         159
   • w  domu chorego:                 384  
   • konsultacje szpitalne:           10
  2.          pielęgniarskie                          785

                                             

      Wsparcie psychologiczne:

     Porady psychologa świadczone  przez Panią mgr Stanisławę Firek, członka

     Stowarzyszenia Od 1.10.07r.zatrudniona na 1/4 etatu.( do 30.06.2011r.)

       -     Ogółem:  0                                                                                                     

Poradnia leczenia obrzęku limfatycznego ( bez kontraktu z NFZ):

Poradnia Obrzęku Limfatycznego obejmowała opieką pacjentów z rozwiniętym obrzękiem chłonnym, a także zagrożonych rozwojem tego schorzenia. Pod opieką Poradni pozostawały przede wszystkim kobiety po mastektomii z powodu raka piesi i chorzy z obrzękiem chłonnym wtórnym do niewydolności żylnej

Prowadzona przez pielęgniarkę  Panią Irenę Fortecką.

-    ilość  pacjentów:   12                                                          
-    ilość porad:           51                                                             

     Grupa  wsparcia dla osieroconych  ( bez kontraktu z NFZ):

     Koordynator grupy  Pani Helena Papież członek zarządu Stowarzyszenia.

     Wolontaryjna grupa stara się nieść pomoc rodzinom osieroconym  poprzez zapraszanie na

     Wspólne spotkania:                                                                                                                                                                                   

 • styczeń  2012r. opłatek ( 350  zaproszenia)
 • kwiecień 2012r.  spotkanie wielkanocne ( 370 zaproszeń),
 • Uroczystość Wszystkich Świętych Msza św. za zmarłych ( 400  zaproszeń).

             W spotkaniu osieroconych brało udział około 100 rodzin.

       Zaproszenia na Mszę Św. sprawowaną przez kapelana Hospicjum w ostatni czwartek każdego

       miesiąca, po której przy kawie i herbacie rozmawiano na temat przezywania żałoby.    

       Świąteczne i listy kondolencyjne  wysyłane są pocztą.       

     Opieka duszpasterska:

     W ramach swojej opieki duszpasterskiej ksiądz kapelan Wojciech Kłósek sprawował comiesięczne  

     Msze św. uczestniczył w spotkaniach hospicyjnych i pielgrzymkach. W szczególnych sytuacjach,

     na  prośbę chorego sprawował Mszę Św. w domu, przy łóżku chorego.

     25 osób  ( chorzy, osieroceni, hospicjanci, sympatycy) tworzących Hospicyjną Różę Różańcową  

     zelatorka Danuta Tokarczyk wspierało Hospicjum swoja modlitwą.                                                   

     Wolontariat:

     Brak odpowiedniego lokalu nadal uniemożliwia zorganizowania  wolontariatu hospicyjnego na

     szeroką skalę. 

 • Członkowie   Stowarzyszenia  którzy wykonują  na rzecz Hospicjum pracę     wolontaryjnie :                                   
  • medyczni                   7
  • nie medyczni             22
 • wolontariusze posługujący w hospicjum:
  • ​medyczni                         2
  • opiekunowie chorych         2
  • inni,                                 7

        Wypożyczalnia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego.

Prowadzona  wolontaryjnie  przez  Panią  Małgorzatę Bobowską.

Wypożyczalnia czynna jest  każdy poniedziałek i czwartek od  godz.17 do 18, oraz w razie potrzeby.

Sprzęt medyczny, rehabilitacyjny i pielęgnacyjny  dla pacjentów  hospicjum i innych jest wypożyczany  nieodpłatnie.

W 2012r. z wypożyczalni  skorzystały  85 osoby.

             W 2012r. Hospicjum wzbogaciło się o sprzęt:

 

 1. zakupiony przez Stowarzyszenie:
  1. zakupiony przez Stowarzyszenie
   -    5 materaców przeciwodleżynowych,
   -    1 elektrostymulator TENS,
   -    2 ciśnieniomierze.
  2. podarowany przez osoby prywatne:
   -     1 balkonik
   -     1  wózek inwalidzki,
   -     1  łóżko rehabilitacyjne

                                   

 1.  Działalność szkoleniowo – edukacyjna:

 

W 2012r. pracownicy i wolontariusze PSPCHHJM brali udział w następujących szkoleniach i konferencjach:

 

 1. Szkolenie  „ Wsparcie osób w żałobie” Kraków 23 – 24.03.2012r. uczestniczyły 2 osoby.
 2. Spotkanie „ U źródeł hospicjum w Krakowie 3.03. 2012r. Kraków  uczestniczyły 2 osoby.
 3. XII Ogólnopolska Konferencja Medycyny Paliatywnej „ Hospicjum 2012”Toruń 11- 12.05.2012r. uczestniczyły 2 osoby.
 4. Spotkanie formacyjno-szkoleniowe   Licheń 26 – 28. 10. 2012. uczestniczyły       2 osoby.
 5. Konferencja „ Rola rehabilitacji w zapobieganiu występowania obrzęku limfatycznego”   Kraków  3.12. 2012r. uczestniczyły 2 osoby.
 6. Kwartalne szkolenia  organizowane przez konsulenta wojewódzkiego  medycyny paliatywnej w Hospicjum św. Łazarza ( uczestniczy 1-2 osoby).
 7. Konferencja  zorganizowana przez Zakopane Bez Barier III edycja konkursu, uczestniczyło 10 osób.

 

W 2012r. przeprowadzono następujące kursy i szkolenia:

 1. Od 13.11.2011r. do 9.02.2012r.  w Szczawnicy kurs „ Jak opiekować się chorym w domu „ -   uczestniczyło  34 osoby.
 2. Od 12.12.2011r. do 12.03.2012r w  Nowym Targu kurs „ Jak opiekować się chorym w domu”  -  uczestniczyły  23 osoby.
 3. Od 22.03.2012r. do 19.07.2012r. w Zakopanem  kurs „ Jak opiekować się chorym w domu  -  uczestniczyło 16 osób.

 

Spotkania:

 1.  8.10.2012r. spotkanie z uczniami  Katolickiego  Gimnazjum w Rabce.
 2.  29.10.2012r. spotkanie z uczniami Liceum Plastycznego w Zakopanem.

 

 Zorganizowali dla nas:

 1. 25.10.2012r. „ Wolontariusze – wolontariuszom’ spektakl zorganizowany przez nauczycieli i młodzież ZSZ nr 1 im. A. Dziedzica w teatrze Witkacego.

 

Pielgrzymki:

 1. 8.09.2012r. Pielgrzymka  do Czernej i Łagiewnik uczestniczyły 33 osoby.
 1. Pozyskiwanie środków:

 

Dla pozyskania środków materialnych do realizacji swoich celów Stowarzyszenie;

 1. Gromadzi składki członkowskie oraz dary pieniężne i rzeczowe od przyjaciół i          sympatyków Stowarzyszenia (osób prawnych i fizycznych);
 2. Prowadzi kwesty i inne akcje pozyskiwania funduszy;
 3. Czyni starania o granty, dotacje i subwencje ze źródeł (środków) publicznych i niepublicznych;
 4. Zawiera umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Głównym programem prowadzonym  co roku przez Stowarzyszenie ( od 2007) jest  udział w

Ogólnopolskiej edycji Pól Nadziei, którą prowadzi i koordynuje Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie.

W ramach  kampanii Pól Nadziei mieszkańcy Podhala są  zapraszani:

              -    jesienią do wspólnego sadzenia cebulek żonkilowych, a także do tworzenia we własnych

                   ogródkach i kwietnikach małych  Pól Nadziei;

              -    wiosną  prosimy o wsparcie datkami pieniężnymi podczas prowadzonych kwest, a także

                   ofiarowanie 1% podatku dochodowego;

              -    w  czasie obu kampanii prowadzone są  programy edukacyjne promujące ideę hospicyjną.                                 

Zadania  programu „ Pola Nadziei” to:

-   promowanie opieki hospicyjnej wśród społeczeństwa,

-   współpraca z dziećmi i młodzieżą,

-   pozyskiwanie środków finansowych na bezpłatną, profesjonalną opiekę nad chorym i jego    

    rodziną.

    Oprócz Pól Nadziei coraz częściej zdarzają się  z inicjatywy rodzin zmarłych ( nie tylko naszych podopiecznych) indywidualne kwesty na cmentarzach –  zamiast kwiatów. Informacja o tym pojawia się na klepsydrach.

    Sporadycznie zdarzają się podobne kwesty  na ślubach, na których wolą młodej pary  rodzina          i goście weselni zamiast kwiatów składali ofiary na Hospicjum.

 

 1. Łączność z członkami Stowarzyszenia.

 

W  2012r. wysłano listy z życzeniami świątecznymi z okazji Świąt Wielkanocnych oraz Świąt Bożego Narodzenia. W czerwcu 2012r. odbyło się Walne Zgromadzenie, na którym Zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności za 2011r. wraz ze sprawozdaniem finansowym, uzyskując absolutorium. Wybrano nowy Zarząd Stowarzyszenia na kolejną 3 letnią kadencję.

Wspólnie  planowano i omawiano dalszą działalność Stowarzyszenia.

 

V.                Finansowanie działalności Stowarzyszenia:

Opieka hospicyjna była finansowana  głównie ze środków własnych Stowarzyszenia.

NFZ zakontraktował na okres I – XII. 2012r. 20 porad miesięcznie po 40zł.za poradę, na łączną kwotę 9600,00 zł. W Poradni Hospicyjnej  udzielamy około 60 porad miesięcznie.

 

VI.         Kontrole Stowarzyszenia:                            

 • 10.02.2012r. kontrola  NZOZ Hospicjum Jezusa Miłosiernego  przez PPIS bez zaleceń pokontrolnych.

VII.        Inne wydarzenia:

 • Na zebraniu Zarządu Stowarzyszenia w dniu 26.06.2012r.Uchwałą nr.5  Zarząd powołał przedsiębiorstwo lecznicze pod nazwą  „ NZOZ Hospicjum Jezusa Miłosiernego ”, dla którego otrzymał  REGON 492897486 -  00023.  We wrześniu 2012r. Podhalańskie Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum Jezusa Miłosiernego  jako podmiot leczniczy został  wpisany w Rejestrze Wojewody. Numer księgi rejestrowej 000000019708.

 

 • 8.11.2012r. obchody Jubileuszu 10 – lecia  istnienia  Hospicjum Jezusa Miłosiernego

w której uczestniczyła cała rodzina hospicyjna ( członkowie stowarzyszenia, pracownicy, wolontariusze wraz z rodzinami, chorzy i ich rodziny, osieroceni),dyrektorzy i uczniowie współpracujących z nami szkół, księża proboszczowie parafii, przedstawiciele innych hospicjów, FHP, fundacji, stowarzyszeń, przedstawiciele władz miasta i powiatu oraz media.

Z okazji Jubileuszu Stowarzyszenie przyznało  medal  „ SERCE ZA SERCE DLA PRZYJACIELA HOSPICJUM JEZUSA MIŁOSIERNEGO” :

 

 1. Jego Eminencji  księdzu kardynałowi Franciszkowi Macharskiemu.

 2. Księdzu infułatowi Stanisławowi Olszówce.

 3. Księdzu kapelanowi Wojciechowi Kłusek.

 4. Prezesowi Forum Hospicjów Polskich  Pani  dr Jolancie Stokłosie.

 5. Wójtowi Gminy Biały Dunajec Panu mgr Andrzej Jacek Nowak.

 6. Analizy lekarskie mgr Danielewski.

 7. Mat Internet.

 • W  2012r. kontynuowano współpracę z Fundacją im. Adama Worwy w Nowym Targu, w zakresie szkoleń, wspólnych wyjazdów do innych hospicjów i na szkolenia.
 • Anna Węglarz pełniąca funkcję przewodniczącej Komisji Rewizyjnej FHP uczestniczyła w Walnym Zebraniu FHP, zebraniach i spotkaniach roboczych Forum dotyczących  bieżącej działalności.  

Powrót

Koronka za konającymi
tel.: 505 060 205


kliknij

Regon: 492897486
NIP: 736-15-86-396
KRS: 0000 15 50 63
Adres: Jana Pawła II 4
34-500 Zakopane 

Nr konta:
62 8821 0009 0000 0003 7194 0001

Podhalański Bank Spółdzielczy w Zakopanem ul. Kościuszki 2

Ważne telefony:

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 0800 do 1800

Poradnia Hospicyjna w Przychodni Zdrowie:
18 20 68 443

Biuro:
Anna Kozak
600 911 644

Lekarz:
Anna Węglarz
608 208 519

Pielęgniarka:
Maria Folfas
608 208 521

Wypożyczalnia sprzętu medycznego:
692 203 011