Sprawozdanie merytoryczne za 2013r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE  Z DZIAŁALNOSCI

PODHALAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ CHORYCH

HOSPICJUM JEZUSA MIŁOSIERNEGO

za  2013r.

 

 

NAZWA:  Podhalańskie Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum Jezusa Miłosiernego.

ADRES:  34-500 Zakopane  ul. Jana Pawła II 4.

KRS nr:    0000155063      data  wpisu:  13.03.2003r.

REGON:  492 897 486

NIP: 736-15-86-396

SKŁAD ZARZĄDU :

Prezes:            Anna Węglarz

v-prezes:         Barbara  Kwak

                        Dorota  Stokłosa-Bieniara

Sekretarz:        Helena Niedośpiał

Skarbnik:         Maria Folfas

Członkowie:    Małgorzata Bobowska,

                        Barbara Mietelska,

                        Anna Szostak.

                                                                       .

Komisja Rewizyjna:

                         Andrzej Gąsienica-Kaspruś – przewodniczący,

                         Anna Wajda  – zastępca przewodniczącego.

                         Krystyna Chmielowska – sekretarz.

Podhalańskie Stowarzyszenie  Przyjaciół Chorych  liczy 33  członków.

Na zebraniu Zarządu Stowarzyszenia w dniu 12.09.2013r.Uchwałą nr.6  Zarząd odwołał  4 członków Stowarzyszenie  z listy członków.

Dnia 13.06.2013r. odbyło się  Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze w czasie którego przyjęto sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2012r.,udzielono absolutorium Zarządowi i podjęto 7 uchwał .

Zarząd Stowarzyszenia   brał udział w 5  zebraniach na których podejmował łącznie 7 uchwał

dotyczących  bieżącej działalności statutowej Stowarzyszenia.

Zebrania odbyły się  w dniach:

           -   21.02.2013r.

           -   18.04.2013.

           -   12.09.2013r.

           -   21.11.2013r.

           -   13.12.2013.

Misja i wartości:

   Podhalańskie Stowarzyszenie przyjaciół Chorych Hospicjum Jezusa Miłosiernego zostało powołane do realizacji idei hospicyjnej.

   Hospicjum Jezusa Miłosiernego wypełnia misję służenia  choremu w ostatnich miesiącach, dniach, godzinach jego życia oraz wspierania rodziny  chorego w trudnym okresie odchodzenia bliskiej osoby.

   Powołany przez Stowarzyszenie Niepubliczny Zakład Opieki Hospicyjnej , obejmując opieką medyczną, pielęgnacyjną, duchową, psychologiczną, i socjalną chorego, stara się czynić wszystko, aby mógł żyć on bez bólu, wśród bliskich i przyjaznych mu osób do naturalnej śmierci.

   W  trosce o chorego jednoczy w pełnieniu opieki, rodzinę, personel medyczny, wolontariuszy i jego przyjaciół. Opierając swoją działalność na wartościach chrześcijańskich niesie pomoc wszystkim ludziom, bez względu na wyznanie, poglądy, sytuację rodzinną czy materialną.

Cele statutowe organizacji:

 1. Niesienie pomocy społecznej osobom w trudnej sytuacji życiowej i ich rodzinom oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 2. Działalność charytatywna;
 3. Ochrona i promocja zdrowia;
 4. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
 5. Nauka, edukacja i oświata, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia;
 6. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 7. Promocja i organizacja wolontariatu.

     Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz osób ciężko chorych, zwłaszcza na nowotwory, oraz na rzecz rodzin tych osób w czasie ich choroby i po ich śmierci.

     Stowarzyszenie propaguje ideę i metody opieki hospicyjnej, realizuje tą opiekę oraz 
pozyskuje ludzi dobrej woli gotowych bezinteresownie udzielać pomocy i opieki
osobom objętych jego działalnością.

Dla osiągnięcia swoich celów Stowarzyszenie prowadzi działalność w zakresie:

 1. ochrony zdrowia ludzkiego,
 2. pozostałej opieki wychowawczej i społecznej bez zakwaterowania,
 3. prac badawczo - rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych i farmacji,
 4. pozaszkolnych form kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowanych, w szczególności: szkoleń, konferencji, seminariów i zjazdów z zakresu opieki hospicyjnej i paliatywnej dla pracowników medycznych, wolontariuszy i innych zainteresowanych osób,
 5.  wydawania książek, broszur i innych publikacji z zakresu promocji i ochrony zdrowia oraz promocji i ochrony wolontariatu,
 6. drukowania broszur i innych publikacji z zakresu promocji i ochrony zdrowia oraz promocji i ochrony wolontariatu.

Działalność wymieniona w ust. l lit. a, b i c prowadzona jest jako działalność nieodpłatna. Działalność wymieniona w ust. l lit. d, e i f prowadzona jest jako działalność odpłatna, nie będąca działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873). Wprowadzenie odpłatności za działalność wymienioną w ust. l lit. a, b i c wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, bez konieczności zmiany statutu.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków
i wolontariuszy; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Przy realizacji swoich celów, w zakresie swojej działalności Stowarzyszenie współpracuje z organami władzy i administracji państwowej i samorządowej, innymi organizacjami pozarządowymi, organizacjami kościelnymi, jednostkami resortu zdrowia, NFZ, oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach i zakresie dziania. środkami masowego przekazu i innymi podmiotami na zasadach określonych ustawą.
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873). Stowarzyszenie współpracuje także z innymi organizacjami pozarządowymi, organizacjami kościelnymi, jednostkami resortu zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi
o podobnych celach i zakresie działania.

Dla pozyskania środków materialnych do realizacji swoich celów Stowarzyszenie;

 1. gromadzi składki członkowskie oraz dary pieniężne i rzeczowe od przyjaciół i sympatyków Stowarzyszenia (osób prawnych i fizycznych),
 2. prowadzi kwesty i inne akcje pozyskiwania funduszy,
 3. czyni starania o granty, dotacje i subwencje ze źródeł (środków) publicznych i niepublicznych,
 4. zawiera umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

Działalność Stowarzyszenia w  2013r.

     

 1.  Działalność  Niepublicznego Zakładu Opieki Hospicyjnej

     Główną działalnością Podhalańskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych Hospicjum Jezusa Miłosiernego w 2013r., podobnie jak w latach ubiegłych, było niesienie wszechstronnej, profesjonalnej  opieki osobom chorym, głównie na  choroby nowotworowe, w ostatnim okresie ich życia, wspieranie rodzin w trakcie  choroby ich bliskich oraz w okresie żałoby.

      Opieka ta niesiona  była przez NZOH poprzez pomoc medyczną, pielęgnacyjną, duchową, psychologiczną, która była  realizowana w następujących formach:

 • wizyty lekarskie  w Poradni i w domu chorego w ramach Poradni Hospicyjnej,
 • konsultacje lekarskie,
 • porady pielęgniarskie w Poradni Hospicyjnej i  wizyty pielęgniarskie  u chorego w domu,
 • porady i opieka psychologiczna  nad chorym, jego rodziną, osieroconymi i wsparcie psychologiczne dla członków, wolontariuszy i pracowników hospicjum,
 • drenaż i masaż limfatyczny świadczony  dla chorych z obrzękiem limfatycznym w Poradni Obrzęku Limfatycznego,
 • Wspieranie rodzin chorych zarówno w czasie choroby ich bliskich jak  i w czasie żałoby,
 • Opieka duchowa nad chorymi ich rodzinami a także wolontariuszami i pracownikami Hospicjum.

 

Poradnia Hospicyjna:

Kierownikiem  Poradni Hospicyjnej i jednocześnie lekarzem Poradni jest lek. med. Anna Węglarz  zatrudniona  przez PSPCHJM na pełny etat .

Na  umowę-zlecenie  zatrudniona jest  mgr Stanisława Firek  psycholog kliniczny.         .   

Zatrudnione  też  2  pielęgniarki :

 • Pani  Maria Folfas  cały etat,
 • Pani Irena Fortecka  na umowę-zlecenie.

Informatyk Pan Wojciech Muniak odpowiedzialny za  rozliczenia z  NFZ pracuje wolontaryjnie.

Nieodpłatnie, jako członkowie  Stowarzyszenia  posługują:

 • Pani  dr Janina Sichelska  -  stomatolog,
 • Pani  Helena Papież – koordynator  Grupy Wsparcia  dla Osieroconych.

Działalność  Poradni Hospicyjnej odbywa się  w  pomieszczeniu wynajmowanym  od NZOZ „ Zdrowie” Zakopane ul. Orkana 5c.

Poradnia Hospicyjna  jest czynna:

Poniedziałek   godz.  8  do  12   -   Porady psychologa /  Grupa  wsparcia dla Osieroconych.

Wtorek            godz. 16 do  18   -   Porady  pielęgniarskie .

Środa              godz. 14 do  18   -  Porady  lekarskie,

Czwartek        godz.   8  do 10   -   Porady  lekarskie,

Piątek             godz.   8  do 10    -  Porady lekarskie.

Wizyty lekarskie domowe odbywają się w dniach:

Poniedziałek   godz.   8  do 16

Wtorek            godz.   8  do 16

Środa              godz. 10  do 14

Czwartek        godz.  10 do 16

Piątek             godz.  10 do 16

Poniżej przedstawiam  charakterystykę  pacjentów  objętych opieką przez Poradnię Hospicyjną w 2013r.

 Na 87 nowych pacjentów, 19 nie miało skierowania do Poradni Hospicyjnej. Z ogólnej ilości porad 543  -  180   porad dotyczyło pacjentów bez skierowania ( 384 ze skierowaniem).

NFZ zakontraktował  na okres 1.01. do 31.1.2013r. 240 porad ( miesięcznie 20 porad po 40zł) na kwotę 9600,00zł.,(  udzielamy około  60 porad miesięcznie). (w 2014r. kontrakt z NFZ na 340 porad po 40zł. – średnio 28 porad miesięcznie).

 1. Ogólna ilość pacjentów   184 ( w tym 87 nowo zarejestrowanych)
  1. onkologiczni:       76    
  2. Inni:                     11     
  3. Kobiety:             112   

Mężczyźni:          72   

 1. wiek:
 • <  20r.ż           -
 • 20 – 40 r.ż      -
 • 40 – 60 r.ż    31
 • 60 – 80 r.ż    83
 • > 80  r.ż        70
 1. Średni czas  sprawowanej opieki  nad pacjentem  103  dni.
 2. Miejsce zamieszkania pacjentów:
  1. powiat  tatrzański:       153
 • Bańska Górna       1
 • Białka Tatrzańska 1
 • Biały Dunajec      11
 • Bustryk                   1
 • Brzegi                    1
 • Czarna Góra          1
 • Dzianisz                 2
 • Gliczarów Górny    1
 • Kościelisko          15
 • Leszczczyny          1
 • Małe Ciche            1
 • Murzasichle           2
 • Poronin                 9
 • Sierockie               2
 • Witów                    1
 • Zakopane            101
 • Ząb                         2

              

 1. powiat nowotarski:         31

-     Bańska Niżna           2

                          -     Chochołów               1

                          -    Ciche Górne              1

                          -    Krościenko                1

-     Ludźmierz                1

-     Maniowy                   1

-     Nowy Targ               6

-     Ochotnica Dolna      1

-     Ratułów                    2

-     Rogoźnik                  1

-     Szaflary                    1

-     Szczawnica              9

-     Spytkowice               1          

 1. inne:                               3

-     Słopnice                   1                      

-     Głowno                     1

-     Wrocław                   1

 1. Ilość zgonów:                                                60             
 2. w  domu:                                                         45
 3. w  szpitalu:                                                       9
 4. w  Hospicjum Cordis w Sosnowcu:           -      1
 5. w Oddziale Paliatywnym w Rabce                   5
 1. Porady:
  1. lekarskie:                                                   605

-

-

-

            b.)   pielęgniarskie                                             890

                                             

      Wsparcie psychologiczne:

     Porady psychologa świadczone  przez Panią mgr Stanisławę Firek, członka

     Stowarzyszenia Od 1.10.07r.zatrudniona na 1/4 etatu.( do 30.06.2011r.)

       -     Ogółem:  0                                                                                                     

Poradnia leczenia obrzęku limfatycznego ( bez kontraktu z NFZ):

Poradnia Obrzęku Limfatycznego obejmowała opieką pacjentów z rozwiniętym obrzękiem chłonnym, a także zagrożonych rozwojem tego schorzenia. Pod opieką Poradni pozostawały przede wszystkim kobiety po mastektomii z powodu raka piesi i chorzy z obrzękiem chłonnym wtórnym do niewydolności żylnej

Prowadzona przez pielęgniarkę  Panią Irenę Fortecką.

-:      4                                                         

-:        

     Grupa  wsparcia dla osieroconych  ( bez kontraktu z NFZ):

     Koordynator grupy  Pani Helena Papież członek zarządu Stowarzyszenia.

     Wolontaryjna grupa stara się nieść pomoc rodzinom osieroconym  poprzez zapraszanie na

     Wspólne spotkania:                                                                                                                                                                                   

 • styczeń  2013r. opłatek ( 350  zaproszenia)
 • kwiecień 2013r.  spotkanie wielkanocne ( 370 zaproszeń),
 • Uroczystość Wszystkich Świętych Msza św. za zmarłych ( 400  zaproszeń).

             W spotkaniu osieroconych brało udział około 100 rodzin.

       Zaproszenia na Mszę Św. sprawowaną przez kapelana Hospicjum w ostatni czwartek każdego

       miesiąca, po której przy kawie i herbacie rozmawiano na temat przezywania żałoby.    

       Świąteczne i listy kondolencyjne  wysyłane są pocztą.       

     

 

Opieka duszpasterska:

 W ramach swojej opieki duszpasterskiej  kapelan hospicjum ks.Infułat Stanisław Olszówka     sprawował comiesięczne    Msze św. uczestniczył w spotkaniach hospicyjnych i pielgrzymkach. W  szczególnych sytuacjach, na  prośbę chorego sprawował Mszę Św. w domu, przy łóżku chorego.

 25 osób  ( chorzy, osieroceni, hospicjanci, sympatycy) tworzących Hospicyjną Różę Różańcową  

 zelatorka Danuta Tokarczyk wspierało Hospicjum swoja modlitwą.                                                   

  Wolontariat:

  Brak odpowiedniego lokalu nadal uniemożliwia zorganizowania  wolontariatu hospicyjnego na

  szeroką skalę. 

 • Członkowie   Stowarzyszenia  którzy wykonują  na rzecz Hospicjum pracę     wolontaryjnie :                                    

                                   -   medyczni                     7

                                   -   nie medyczni             22                                                                                                                                                                                                                     

             

 • wolontariusze posługujący w hospicjum:

       -   medyczni                          2

                                          -   opiekunowie chorych        2

                                          -    inni,                                  7

 Wypożyczalnia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego.

Prowadzona  wolontaryjnie  przez  Panią  Małgorzatę Bobowską.

Wypożyczalnia czynna jest  każdy poniedziałek i czwartek od  godz.17 do 18, oraz w razie potrzeby.Sprzęt medyczny, rehabilitacyjny i pielęgnacyjny  dla pacjentów  hospicjum i innych jest wypożyczany  nieodpłatnie.

W 2013r. z wypożyczalni  skorzystały  94 osoby.( w tym 51 z Zakopanego)

             W 2013r. Hospicjum wzbogaciło się o sprzęt:

 

 1. zakupiony przez Stowarzyszenie:

                          -       1    ssak przenośny,

                          -       1    koncentrator tlenu,

                          -       2    łóżka rehabilitacyjne z materacami

                                b.)    podarowany przez osoby prywatne:

           -     8   balkonik        

           -     3   wózek inwalidzki,         

           -     3   windy do podnoszenia chorych,

           -     2  stoliki przyłóżkowe,

           -     1  nebulizator,

           -     2  krzesła kąpielowe,

                                                  -    1  pionizator,

                                                                                              

 1.  Działalność szkoleniowo – edukacyjna:

 

W 2013r. pracownicy i wolontariusze PSPCHHJM brali udział w następujących szkoleniach i konferencjach:

 

 1. Konferencja organizowana przez FHP w Krakowie dnia 20.04.2013r. „ BUDUJEMY HOSPICJUM” – uczestniczyła 1 osoba.
 2. Szkolenie organizowana przez FHP w Krakowie dnia 29.05.2013r.”DYSKUSJA NAD SPRAWOZDAWCZOŚCIĄ”- uczestniczyły 2 osoby.
 3. Konferencja organizowana przez FHP w Centrum Jana Pawła II w Łagiewnikach w dniach  8 - 9.06 .2013r. „ RUCH HOSPICYJNY W PODZIĘCE JANOWI PAWŁOWI II” – uczestniczyło 5 osób.
 4. VI Ogólnopolska Konferencja Wolontariatu Hospicyjnego w Radomiu dniach 4 – 6. 10.2013r.          

„ WOLONTARIUSZE HOSPICYJNI SOLA  ZIEMI” . W czasie konferencji   Anna Węglarz przedstawiła wykład „ Wolontariusze hospicyjni solą ziemi”.

 1. Jubileuszowa  II konferencja Warszawska   w Warszawie  dnia 12.10.2013r. „  Medycyna jest sztuką a  nie rzemiosłem.”

W czasie konferencji   Anna Węglarz przedstawiła  2 wykłady: 1. „ Hospicjum prowadzi tylko leczenie objawowe?”, 2. „Czym jest opieka hospicyjna, jak o niej rozmawiać z chorymi, rodzinami, dziennikarzami oraz władzami”.

 1. Debata  w Krakowie  dnia 16.10.2013r. „ OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA – DZISIAJ I JUTRO” – uczestniczyła 1 osoba.
 2. Międzynarodowa  konferencja w Bardejovie na Słowacji 17-18. 10.2013r. „ PERSPECIVA HOSPICOV NA SLOVENSKU.” Anna Węglarz przedstawiła  wykład  “ 30 lat ruchu hospicyjnego w Polsce”.
 3. Spotkanie formacyjno szkoleniowe w Licheniu 15-17.11.2013r.” ZAGROŻENIA DUCHOWE W HOSPICJUM” – uczestniczyły 4 osoby.

 

W 2013r. przeprowadzono następujące kursy i szkolenia:

 

 1. Od 21.01.2013r. do 12.03.2013r w  Nowym Targu kurs „ Jak opiekować się chorym w domu”  -  uczestniczyło 16   osób.
 2. Od 28.02.2013r. do 19.07.2013r. w Zakopanem  kurs „ Jak opiekować się chorym w domu  -  uczestniczyły 23  osoby.
 3. Od 28.02.2013r. do 19.07.2013r. na Olczy  kurs „ Jak opiekować się chorym w domu  - 25  uczestniczyło  osób.
 4. Od 7.11.2013r. do 2.-1.204r. w Zakopanem kurs „ Alzhaimer zabiera wszystko?”- uczestniczyło 27 osób.

 

Spotkania:

 1.  8.10.2013r. spotkanie z uczniami  Katolickiego  Gimnazjum w Rabce.

 

 Zorganizowali dla nas:

 1. 11.2013r. „ Wolontariusze – wolontariuszom’ spektakl zorganizowany przez nauczycieli i młodzież ZSZ nr 1 im. A. Dziedzica w teatrze Witkacego.

Pielgrzymki:

 

 1. 9.11.2013r. pielgrzymka do Sanktuarium bł. Anieli Salawy w Sieprawiu uczestniczyły 24 osoby.

 

Spotkania integracyjne:

                          1.   20.07.2013r. wyprawa  rodziny hospicyjnej na Śnieżnicę – uczestniczyło 21 osób

 

 

 1. Pozyskiwanie środków:

 

Dla pozyskania środków materialnych do realizacji swoich celów Stowarzyszenie;

 1. Gromadzi składki członkowskie oraz dary pieniężne i rzeczowe od przyjaciół i          sympatyków Stowarzyszenia (osób prawnych i fizycznych);
 2. Prowadzi kwesty i inne akcje pozyskiwania funduszy;
 3. Czyni starania o granty, dotacje i subwencje ze źródeł (środków) publicznych i niepublicznych;
 4. Zawiera umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Głównym programem prowadzonym  co roku przez Stowarzyszenie ( od 2007) jest  udział w

Ogólnopolskiej edycji Pól Nadziei, którą prowadzi i koordynuje Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie.

W ramach  kampanii Pól Nadziei mieszkańcy Podhala są  zapraszani:

              -    jesienią do wspólnego sadzenia cebulek żonkilowych, a także do tworzenia we własnych

                   ogródkach i kwietnikach małych  Pól Nadziei;

              -    wiosną  prosimy o wsparcie datkami pieniężnymi podczas prowadzonych kwest, a także

                   ofiarowanie 1% podatku dochodowego;

              -    w  czasie obu kampanii prowadzone są  programy edukacyjne promujące ideę hospicyjną.                                 

Zadania  programu „ Pola Nadziei” to:

-   promowanie opieki hospicyjnej wśród społeczeństwa,

-   współpraca z dziećmi i młodzieżą,

-   pozyskiwanie środków finansowych na bezpłatną, profesjonalną opiekę nad chorym i jego    

    rodziną.

    Oprócz Pól Nadziei coraz częściej zdarzają się  z inicjatywy rodzin zmarłych ( nie tylko naszych podopiecznych) indywidualne kwesty na cmentarzach –  zamiast kwiatów. Informacja o tym pojawia się na klepsydrach.

 

 1. Łączność z członkami Stowarzyszenia.

 

W  2013r. wysłano listy z życzeniami świątecznymi z okazji Świąt Wielkanocnych oraz Świąt Bożego Narodzenia. W czerwcu 2013r. odbyło się Walne Zgromadzenie, na którym Zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności za 2012r. wraz ze sprawozdaniem finansowym, uzyskując absolutorium.

Wspólnie  planowano i omawiano dalszą działalność Stowarzyszenia.

 

 

V.                Finansowanie działalności Stowarzyszenia:

Opieka hospicyjna była finansowana  głównie ze środków własnych Stowarzyszenia.

NFZ zakontraktował na okres I – XII. 2013r. 20 porad miesięcznie po 40zł.za poradę, na łączną kwotę 9600,00 zł. W Poradni Hospicyjnej  udzielamy około 60 porad miesięcznie.

 

VI.              Kontrole Stowarzyszenia:

                                         

 • 7.02.2013r. kontrola  NZOZ Hospicjum Jezusa Miłosiernego  przez PPIS bez zaleceń pokontrolnych.

 

VII.        Inne wydarzenia:

 • W  2013r. kontynuowano współpracę z Fundacją im. Adama Worwy w Nowym Targu, w zakresie szkoleń, wspólnych wyjazdów do innych hospicjów i na szkolenia.

 

 • Anna Węglarz pełniąca funkcję  wice-prezesa  FHP uczestniczyła w Walnym Zebraniu FHP, zebraniach i spotkaniach roboczych Forum dotyczących  bieżącej działalności.

 

Podziękowania:

 

         Bardzo gorąco pragniemy podziękować Wszystkim Przyjaciołom  Podhalańskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych Hospicjum Jezusa Miłosiernego. Tym którzy poświęcają swój czas i pracę dla chorego lub uczestniczą w  innych, potrzebnych działaniach dla Hospicjum .

 Dziękujemy  Darczyńcom, którzy  przekazali dary serca na konto  Stowarzyszenia.

 Dziękujemy Rodzinom zmarłych, za kwestę podczas pogrzebu swoich bliskich.

 Dziękujemy tym  którzy przekazali  1% od podatku dochodowego na rzecz naszego Stowarzyszenia.                                                       Hospicjum istnieje tylko dzięki Waszej hojności! a  opieka ofiarowywana  chorym w ostatnim okresie ich życia i ich rodzinom  może być profesjonalna i może obejmować  wszystkie obszary ich życia.                                                                                                                                                 Dziękujemy  ofiarodawcom  sprzętu medycznego.

Szczególe podziękowania kieruję do wszystkich którzy przyczynili się do uświetnienia naszego Jubileuszu.

 

                                                                                                                                                                                                                                      

Firmy i instytucje wspomagające w 2013r. działalność  Hospicjum Jezusa Miłosiernego w Zakopanem:

 

 • Analizy lekarskie mgr Danielewski.
 • MATInternet.
 • Servis Electronic Wojciech Graczyk,

 

 

 

                                                                                                       Za  Zarząd:

 

 

 

 Zakopane dnia 12.06.2014r.                                                         Anna  Węglarz,  prezes

 

                       


Powrót

Koronka za konającymi
tel.: 505 060 205


kliknij

Regon: 492897486
NIP: 736-15-86-396
KRS: 0000 15 50 63
Adres: Jana Pawła II 4
34-500 Zakopane 

Nr konta:
62 8821 0009 0000 0003 7194 0001

Podhalański Bank Spółdzielczy w Zakopanem ul. Kościuszki 2

Ważne telefony:

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 0800 do 1800

Poradnia Hospicyjna w Przychodni Zdrowie:
18 20 68 443

Biuro:
Anna Kozak
600 911 644

Lekarz:
Anna Węglarz
608 208 519

Pielęgniarka:
Maria Folfas
608 208 521

Wypożyczalnia sprzętu medycznego:
692 203 011