SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI za 2018 r.

NAZWA: Podhalańskie Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum Jezusa Miłosiernego.
ADRES: 34-500 Zakopane ul. Jana Pawła II 4.
KRS nr: 0000155063 data wpisu: 13.03.2003r.
REGON: 492897486
NIP: 736-15-86-396
 
SKŁAD ZARZĄDU:
Prezes: Anna Węglarz
V-prezes: Barbara Kwak
Dorota Stokłosa-Bieniara
Sekretarz: Helena Niedośpiał
Skarbnik: Maria Folfas
 
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Andrzej Gąsienica-Kaspruś
Członek: Magdalena Kacperek
Sekretarz: Krystyna Chmielowska
 
Podhalańskie Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych liczy 40 członków.
Dnia 28.06.2018r. odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze w czasie którego przyjęto sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2017r., udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi, wybrano nowy Zarząd na kadencję 2018 – 2020r. podjęto 4 uchwały.
Dnia 23.10.2018r. zwołano Walne Zgromadzenie w celu dokonania zmian w KRS.
Podjęto 1 uchwałę.
Zarząd Stowarzyszenia brał udział w 9 zebraniach na których podejmował łącznie 20 uchwał dotyczących bieżącej działalności statutowej Stowarzyszenia.
 
Zebrania odbyły się w dniach:
 •  29.01.2018r.
 •  26.03.2018r.
 •  14.06.2018r.
 •  27.08.2018r.
 •  13.09.2018r.
 •  5.11.2018r.
 •  29.11.2018r.
 •  6.12.2018r.
 •  13.12.2018r.
 
Misja i wartości:
 
Podhalańskie Stowarzyszenie przyjaciół Chorych Hospicjum Jezusa Miłosiernego zostało powołane do realizacji idei hospicyjnej.
Hospicjum Jezusa Miłosiernego wypełnia misję służenia choremu w ostatnich miesiącach, dniach, godzinach jego życia oraz wspierania rodziny chorego w trudnym okresie odchodzenia bliskiej osoby.
Powołany przez Stowarzyszenie Niepubliczny Zakład Opieki Hospicyjnej, obejmując opieką medyczną, pielęgnacyjną, duchową, psychologiczną, i socjalną chorego, stara się czynić wszystko, aby mógł żyć on bez bólu, wśród bliskich i przyjaznych mu osób do naturalnej śmierci.
W trosce o chorego jednoczy w pełnieniu opieki, rodzinę, personel medyczny, wolontariuszy i jego przyjaciół. Opierając swoją działalność na wartościach chrześcijańskich niesie pomoc wszystkim ludziom, bez względu na wyznanie, poglądy, sytuację rodzinną czy materialną.
 
Cele statutowe organizacji:
 
 1. Niesienie pomocy społecznej osobom w trudnej sytuacji życiowej i ich rodzinom oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 2. Działalność charytatywna;
 3. Ochrona i promocja zdrowia;
 4. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
 5. Nauka, edukacja i oświata, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia;
 6. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 7. Promocja i organizacja wolontariatu.
 
Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz osób ciężko chorych, zwłaszcza na nowotwory, oraz na rzecz rodzin tych osób w czasie ich choroby i po ich śmierci.
Stowarzyszenie propaguje ideę i metody opieki hospicyjnej, realizuje tą opiekę oraz
pozyskuje ludzi dobrej woli gotowych bezinteresownie udzielać pomocy i opieki osobom objętych jego działalnością.
 
Dla osiągnięcia swoich celów Stowarzyszenie prowadzi działalność w zakresie:
 
 1. ochrony zdrowia ludzkiego,
 2. pozostałej opieki wychowawczej i społecznej bez zakwaterowania,
 3. prac badawczo - rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych i farmacji,
 4. pozaszkolnych form kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowanych, w szczególności: szkoleń, konferencji, seminariów i zjazdów z zakresu opieki hospicyjnej i paliatywnej dla pracowników medycznych, wolontariuszy i innych zainteresowanych osób,
 5. wydawania książek, broszur i innych publikacji z zakresu promocji i ochrony zdrowia oraz promocji i ochrony wolontariatu,
 6. drukowania broszur i innych publikacji z zakresu promocji i ochrony zdrowia oraz promocji i ochrony wolontariatu.

 

Działalność wymieniona w ust. l lit. a, b i c prowadzona jest jako działalność nieodpłatna. Działalność wymieniona w ust. l lit. d, e i f prowadzona jest jako działalność odpłatna, nie będąca działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873). Wprowadzenie odpłatności za działalność wymienioną w ust. l lit. a, b i c wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, bez konieczności zmiany statutu.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków i wolontariuszy; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Przy realizacji swoich celów, w zakresie swojej działalności Stowarzyszenie współpracuje z organami władzy i administracji państwowej i samorządowej, innymi organizacjami pozarządowymi, organizacjami kościelnymi, jednostkami resortu zdrowia, NFZ, oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach i zakresie dziania. środkami masowego przekazu i innymi podmiotami na zasadach określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873). Stowarzyszenie współpracuje także z innymi organizacjami pozarządowymi, organizacjami kościelnymi, jednostkami resortu zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach i zakresie działania.

 

Dla pozyskania środków materialnych do realizacji swoich celów Stowarzyszenie;
 
 1. gromadzi składki członkowskie oraz dary pieniężne i rzeczowe od przyjaciół i sympatyków Stowarzyszenia (osób prawnych i fizycznych),
 2. prowadzi kwesty i inne akcje pozyskiwania funduszy,
 3. czyni starania o granty, dotacje i subwencje ze źródeł (środków) publicznych i niepublicznych,
 4. zawiera umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 
Działalność Stowarzyszenia w 2018r.:
 
 1.  Działalność Niepublicznego Zakładu Opieki Hospicyjnej;
Główną działalnością Podhalańskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych Hospicjum Jezusa Miłosiernego w 2018r., podobnie jak w latach ubiegłych, było niesienie wszechstronnej, profesjonalnej opieki osobom chorym, głównie na choroby nowotworowe, w ostatnim okresie ich życia, wspieranie rodzin w trakcie choroby ich bliskich oraz w okresie żałoby. Opieka ta niesiona była przez NZOH poprzez pomoc medyczną, pielęgnacyjną, duchową, psychologiczną, która była realizowana w następujących formach:
 
 • wizyty lekarskie w Poradni i w domu chorego w ramach Poradni Hospicyjnej,
 • konsultacje lekarskie,
 • porady pielęgniarskie w Poradni Hospicyjnej i wizyty pielęgniarskie u chorego w domu,
 • drenaż i masaż limfatyczny świadczony dla chorych z obrzękiem limfatycznym w Poradni Obrzęku Limfatycznego,
 • Wspieranie rodzin chorych zarówno w czasie choroby ich bliskich jak i w czasie żałoby,
 • Opieka duchowa nad chorymi ich rodzinami a także wolontariuszami i pracownikami Hospicjum.

 

Poradnia Hospicyjna:

Kierownikiem Poradni Hospicyjnej i jednocześnie lekarzem Poradni jest lek. med. Anna Węglarz specjalista medycyny paliatywnej zatrudniona przez PSPCHJM na pełny etat .
Zatrudniona na ½ etatu od 1.01.2015r. na stanowisku lekarza Poradni Hospicyjnej dr Agnieszka Lewandowska, specjalista medycyny paliatywnej.
 
Zatrudnione są też pielęgniarki :
 
 • Pani Maria Folfas cały etat,
 • Pani Ewa Ristić cały etat,
 • Panie; Barbara Kwak, Irena Fortecka i Anna Szostak na umowę-zlecenie.

 

Dzięki dotacji z Urzędu Miasta i Gminy Zakopane było możliwe zatrudnienie drugiego lekarza na ½ etatu, 2 pielęgniarek na cały etat i dodatkowo 3 pielęgniarek na umowę-zlecenie do pełnienia dyżurów pielęgniarskich w dni świąteczne i dni ustawowo wolne od pracy.
Informatyk Pan Wojciech Muniak odpowiedzialny za rozliczenia z NFZ pracował wolontaryjnie do początku marca 2017 r. Od 10.03.2017 r. jest zatrudniony na stanowisku informatyka na ½ etatu. Powierzono mu też stanowisko Inspektora danych osobowych
 
Nieodpłatnie, jako członkowie Stowarzyszenia posługują:
 • Pani Helena Papież – koordynator Grupy Wsparcia dla Osieroconych,
 • Ksiądz Infułat Stanisław Olszówka – kapelan naszego Hospicjum

 

Możliwość korzystania z pomocy psychologa Pani mgr Bożeny Begejowicz zatrudnionej na umowę zlecenie w Poradni Hospicyjnej i w domu chorego.
Działalność Poradni Hospicyjnej odbywa się w pomieszczeniu wynajmowanym od NZOZ „Zdrowie” Zakopane ul. Orkana 5c.
 
Poradnia Hospicyjna jest czynna:
Poniedziałek godz. 16 do 18 - Porady lekarskie
Wtorek godz. 8 do 11 i 16 - 18 - Porady lekarskie,
Środa godz. 16 do 18 - Porady lekarskie,
Czwartek godz. 8 do 11 i 17 – 18 - Porady lekarskie,
Piątek godz. 8 do 11 i 12 – 14 - Porady lekarskie, godz. 16 – 18 Porady Psychologa
 
Wizyty lekarskie domowe odbywają się w dniach:
Poniedziałek godz. 10 do 16
Wtorek godz. 8 do 16
Środa godz. 10 do 16
Czwartek godz. 11 do 17
Piątek godz. 11 do 18
 
Poniżej przedstawiam charakterystykę pacjentów objętych opieką przez Poradnię Hospicyjną w 2018r.
Na 78 nowych pacjentów, 2 nie miało skierowania do Poradni Hospicyjnej (W tym 2 chorych z Zakopanego).
 1. Ogólna ilość pacjentów 190 (w tym 78 nowo zarejestrowanych)
  • onkologiczni: 164
  • Inni: 26
  • Kobiety: 121
  • Mężczyźni: 69
 wiek:
 • < 20 r.ż. -
 • 20 – 40 r.ż. 1
 • 40 – 60 r.ż. 26
 • 60 – 80 r.ż. 95
 • > 80 r.ż. 68
 
 1. Średni czas sprawowanej opieki nad pacjentem 161 dni.

 

 1. Miejsce zamieszkania pacjentów:
 
 1. powiat tatrzański: 170

 

 • Bańska Wyżna 2
 • Biały Dunajec 16
 • Leszczyny 1
 • Dzianisz 2
 • Kościelisko 18
 • Murzasichle 4
 • Poronin 9
 • Suche 2
 • Ząb 2
 • Sierockie 2
 • Witów 2
 • Zakopane 107
 • Bustryk 1
 • Gliczarów Górny 1
 • Bukowina Tatrzańska 1
 
 1. powiat nowotarski: 18

 

 • Bańska Niżna 1
 • Chochołów 2
 • Ludźmierz 1
 • Szaflary 1
 • Maruszyna 1
 • Maniowy 1
 • Nowy Targ 2
 • Szczawnica 8
 • Rabka 1

 

 1. inne: 2
 • Lubień 1
 • Kraków 1
 
 
 1. Ilość zgonów: 68
 • w domu: 32
 • w szpitalu: 16
 • w Oddziale Paliatywnym (Zakopane) 2

 

 1. Porady:

 

 • lekarskie: 1689 (1049 w Zakopanem 812 bez kontraktu NFZ)
 • pielęgniarskie: 1811 (w tym 1276 Zakopane),
 • wizyty interwencyjne w czasie dyżurów: 206 (w tym 87 Zakopane.)
 • w poradni hospicyjnej: 178 (113 Zakopane 52 bez kontraktu z NFZ)
 • w domu chorego: 795 (518 Zakopane, 83 bez kontraktu z NFZ)
 • konsultacje szpitalne: 14
 • porady/szkolenia dla rodzin chorego: 74 (w tym 49 Zakopane)
 • porady telefoniczne: 608 (w tym 369 Zakopane),
 • odwiedziny naszych chorych w szpitalu: 18
 • spotkania z osieroconymi: 2

 

Poradnia leczenia obrzęku limfatycznego: (bez kontraktu z NFZ)
Poradnia Obrzęku Limfatycznego obejmowała opieką pacjentów z rozwiniętym obrzękiem chłonnym, a także zagrożonych rozwojem tego schorzenia. Pod opieką Poradni pozostawały przede wszystkim kobiety po mastektomii z powodu raka piesi i chorzy z obrzękiem chłonnym wtórnym do niewydolności żylnej.
Poradnia prowadzona jest przez rehabilitantkę Panią Danutę Możdżeń
 • ilość pacjentów: 6 (w Zakopanem - 2)
 • ilość zabiegów: 172 (dla pacjentów z Zakopanego 65)
 
Rehabilitacja w domu chorego:
 • ilość pacjentów: 9 (w Zakopanem 8)
 • ilość zabiegów 81 (dla pacjentów z Zakopanego 75).
 
Wykonane badania:
 • badania laboratoryjne 152 (dla chorych z Zakopanego 99)
 • ekg 11 (dla chorych z Zakopanego 7)

 

Zlecony transport: 31 (dla chorych z Zakopanego 21)
 
Zabiegi medyczne w domu chorego: 4699 (w tym u chorych z Zakopanego 3701).
 
Grupa wsparcia dla osieroconych: (bez kontraktu z NFZ)
 
Koordynator grupy Pani Helena Papież członek zarządu Stowarzyszenia.
W miarę możliwości lekarz i pielęgniarka hospicjum uczestniczyły w pogrzebach naszych pacjentów, a także odwiedzała rodziny osierocone i utrzymywała z nimi kontakt telefoniczny.
Wolontaryjna grupa stara się nieść pomoc rodzinom osieroconym poprzez zapraszanie na wspólne spotkania:
 • styczeń 2018r. opłatek
 • kwiecień 2018r. spotkanie wielkanocne
 • Uroczystość Wszystkich Świętych Msza św. za zmarłych.
W spotkaniu osieroconych brało udział kilkadziesiąt rodzin, zwłaszcza rodzin zmarłych w ostatnich latach.
Zaproszenia na Mszę Św. sprawowaną przez kapelana Hospicjum w ostatni czwartek każdego miesiąca o godz. 17 w Starym Kościółku, a od września 2018r. w każdy trzeci piątek miesiąca o godz. 15 w Sanktuarium Najświętszej Rodziny.
Świąteczne życzenia i listy kondolencyjne wysyłane są pocztą.
 
Opieka duszpasterska:
W ramach swojej opieki duszpasterskiej kapelan hospicjum ks. Infułat Stanisław Olszówka sprawował comiesięczne Msze św. uczestniczył w spotkaniach hospicyjnych i pielgrzymkach. W szczególnych sytuacjach, na prośbę chorego sprawował Mszę Św. w domu, przy łóżku chorego.
 
 Wolontariat:
Brak odpowiedniego lokalu nadal uniemożliwia zorganizowania wolontariatu hospicyjnego na szeroką skalę.
 1. Członkowie Stowarzyszenia, którzy wykonują na rzecz Hospicjum pracę wolontaryjnie:
 • medyczni 7
 • nie medyczni 22

 

 1. wolontariusze posługujący w hospicjum:
 • medyczni 2
 • inni 7
 
Wypożyczalnia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego.
 
Od 1.08.2014r. (dzięki dotacji z Urzędu Miasta i Gminy Zakopane zostały zatrudnione 2 osoby po ¼ etatu (Panie; Janina Koenig i Helena Papież) co pozwoliło na to, aby wypożyczalnia była czynna codziennie; poniedziałek, wtorek, środa i piątek od godz. 9,00 – 13,00 we czwartek 14,30 do 18,30.
Sprzęt medyczny, rehabilitacyjny i pielęgnacyjny dla pacjentów hospicjum i innych jest wypożyczany nieodpłatnie.

W 2018r. z wypożyczalni skorzystały 224 osoby (w tym 136 z Zakopanego). Wypożyczano również sprzęt dla turystów i wczasowiczów (skorzystało 18 osób). Wypożyczono sprzęt w ilości 359 sztuk (214 sztuki dla mieszkańców Zakopanego, 21 sztuk sprzętu dla przyjezdnych)

 
W 2018r. Hospicjum wzbogaciło się o sprzęt:
 1. zakupiony przez Stowarzyszenie (z dotacji)
 • 7 łóżek rehabilitacyjnych z materacami
 • 5 stolików przyłóżkowych,
 • 3 chodziki do pionizacji „ambonka” ,
 • 3 balkoniki,
 • 3 wózki inwalidzkie,
 • 1 transfer obrotowy,
 • 2 koncentratory przenośne,
 • 1 rotor rehabilitacyjny,
 • 1 lampa na podczerwień do leczenia odleżyn,
 • 1 wanna pneumatyczna,
 • 2 ciśnieniomierze,
 • 6 pulsoksymetrów,
 • 2 torby pielęgniarskie

 

 1. podarowany przez osoby prywatne:
 • 8 balkoników
 • 6 wózków inwalidzkich
 • 5 foteli toaletowych
 • 2 nakładki na toalety,
 • 4 krzesła do wanny,
 • 2 windy do podnoszenia chorych,
 • 4 koncentratory tlenu
 • 1 materac p/odleżynowy
 • 1 trójnóg
 
 1.  Działalność szkoleniowo – edukacyjna:

 

W 2018r. pracownicy i wolontariusze PSPCHHJM brali udział w następujących szkoleniach i konferencjach:
 
 1. Cykliczne szkolenia organizowane w Hospicjum Św. Łazarza w Krakowie: 6.02., 16.04., 12.06., 11.09., 13. 11. 2018r. Uczestniczyły 1-2 osoby.
 2. Zjazd FHP „Powróćmy do źródeł” Kraków – Łagiewniki 1-3.06.2018r. uczestniczyły 4 osoby.
 
W 2018r. przeprowadzono następujące kursy i szkolenia:
 
 1. 03. 07 – 28. 08. 2018r. Kurs „Nie CZY, ale jak opiekować się chorym i starszym w domu” Parafia Miłosierdzia Bożego w Zakopanem – uczestniczyło 15 osób.
 2. 8.05. – 19.06.2018r. Kurs „Nie CZY, ale jak opiekować się chorym i starszym w domu” Parafia Serca Pana Jezusa w Nowym Targu – uczestniczyło 10 osób.
 
Spotkania:
 1. Szkoły:
 • 14.03.2018r. spotkanie z uczniami Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Zakopanem w ramach kampanii „Drugie życie. Transplantacja – masz dar uzdrawiania
 • 23.05.2018r.Spotkanie z uczniami szkoły Podstawowej i gimnazjum w Cichem Górnym
 • 23.10.2018r. uczestniczenie w Audycie w Szkole Podstawowej nr 2 Zakopane Skibówki.
 •  
 1. Inne:
 • 19 i 22. 01.2018r. i Spotkanie w UM Zakopane w sprawie projektu „Nasz Dom”
 • 11.02. 2018r. wspólne obchody Światowego Dnia Chorego w Sanktuarium Przenajświętszej Rodziny,
 • 28.04.2018r. uczestnictwo w uroczystości beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej
 • 5.05.2018r.Spotkanie z ks. Biskupem J. Szkodoniem wizytującym parafię Przenajświętszej Rodziny w Zakopanem
 • 17.05.2018r. uczestnictwo w konferencji z okazji otwarcia projektu „Placówki Wsparcia Dziennego w Gminie Kościelisko”
 • 28.10.2018r. spotkanie z Księdzem Arcybiskupem M. Jędraszewskim wizytującym parafię w Kościelisku

 

Spotkania integracyjne:
1. spotkania okolicznościowe w Rodzinie Hospicyjnej.
 
 1. Pozyskiwanie środków:
Dla pozyskania środków materialnych do realizacji swoich celów Stowarzyszenie:
 1. Gromadzi składki członkowskie oraz dary pieniężne i rzeczowe od przyjaciół i sympatyków Stowarzyszenia (osób prawnych i fizycznych);
 2. Prowadzi kwesty i inne akcje pozyskiwania funduszy;
 3. Czyni starania o granty, dotacje i subwencje ze źródeł (środków) publicznych i niepublicznych;
 4. Zawiera umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 5. Głównym programem prowadzonym co roku przez Stowarzyszenie (od 2007) jest udział w Ogólnopolskiej edycji Pól Nadziei, którą prowadzi i koordynuje Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie.
W ramach kampanii Pól Nadziei mieszkańcy Podhala są zapraszani:
 • jesienią do wspólnego sadzenia cebulek żonkilowych, a także do tworzenia we własnych ogródkach
  i kwietnikach małych Pól Nadziei;
 • wiosną prosimy o wsparcie datkami pieniężnymi podczas prowadzonych kwest,
  a także ofiarowanie 1% podatku dochodowego;
 • w czasie obu kampanii prowadzone są programy edukacyjne promujące ideę hospicyjną.
Zadania programu „Pola Nadziei” to:
 • promowanie opieki hospicyjnej wśród społeczeństwa,
 • współpraca z dziećmi i młodzieżą,
 • pozyskiwanie środków finansowych na bezpłatną, profesjonalną opiekę nad chorym i jego rodziną.

 

Oprócz Pól Nadziei coraz częściej zdarzają się z inicjatywy rodzin zmarłych (nie tylko naszych podopiecznych) indywidualne kwesty na cmentarzach – zamiast kwiatów. Informacja o tym pojawia się na klepsydrach.
 
 1. Łączność z członkami Stowarzyszenia.
W 2018r. wysłano listy z życzeniami świątecznymi z okazji Świąt Wielkanocnych oraz Świąt Bożego Narodzenia.
28.06. 2018r. odbyło się Walne Zgromadzenie, na którym Zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności za 2017r. wraz ze sprawozdaniem finansowym, uzyskując absolutorium.
Dokonano wyboru nowych władz Stowarzyszenia.
Wspólnie planowano i omawiano dalszą działalność Stowarzyszenia.
 
 1. Finansowanie działalności Stowarzyszenia:
Opieka hospicyjna była finansowana:
 • ze środków własnych Stowarzyszenia.

NFZ zakontraktował na okres od 1.01. do 31.12.2018r. 588 porad (miesięcznie; 49 porad po 55zł na kwotę 32 340,00zł.)

Wykonano więcej porad. NFZ zapłacił za nad wykonania (157 porad) kwotę 8635,00zł. Łączna kwota otrzymana z NFZ w 2018r. wynosi 40 975,00 zł.

 

 • Dotacja w kwocie 300 000,00 w ramach Konkursu z zakresu ”Świadczenie usług z zakresu ochrony i promocji zdrowia” ogłoszonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Zakopane.

 

 1. Kontrole Stowarzyszenia:

 

 • 5. 04.2018r. kontrola NZOZ Hospicjum Jezusa Miłosiernego przez PPIS bez zaleceń pokontrolnych.

 

 1. Współpraca;

 

 • W 2018r. kontynuowano współpracę z Fundacją im. Adama Worwy w Nowym Targu, w zakresie szkoleń, wspólnych wyjazdów do innych hospicjów i na szkolenia.

 

 • Wspólnie z MOSiR w Zakopanem zorganizowaliśmy w dniu 29.09.2018r. III Bieg Charytatywny „BIEGNIEMY Z NADZIEJĄ”. W biegu uczestniczyło około 170 osób.

 

Podziękowania:
Bardzo gorąco pragniemy podziękować Wszystkim Przyjaciołom Podhalańskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych Hospicjum Jezusa Miłosiernego. Tym którzy poświęcają swój czas i pracę dla chorego lub uczestniczą w innych, potrzebnych działaniach dla Hospicjum.
Dziękujemy Panu Burmistrzowi Leszkowi Doruli za przyznaną dotację.
Dziękujemy Darczyńcom, którzy przekazali dary serca na konto Stowarzyszenia.
Dziękujemy Rodzinom zmarłych, za kwestę podczas pogrzebu swoich bliskich.
Dziękujemy tym którzy przekazali 1% od podatku dochodowego na rzecz naszego Stowarzyszenia.
Hospicjum istnieje tylko dzięki Waszej hojności! a opieka ofiarowywana chorym w ostatnim okresie ich życia i ich rodzinom może być profesjonalna i może obejmować wszystkie obszary ich życia. Dziękujemy ofiarodawcom sprzętu medycznego.
 
Firmy i instytucje wspomagające w 2018r. działalność Hospicjum Jezusa Miłosiernego w Zakopanem:
 
 • Analizy lekarskie mgr Danielewski,
 • MATInternet,
 • Podhalański Bank Spółdzielczy,
 • PSS Zakopane,
 • MOSiR Zakopane.
 • PKL S.A. Zakopane

 

Zakopane 29.01.2019r. Za Zarząd PSPChHJM
 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności PSPCH Hospicjum Jezusa Miłosiernego w Zakopanem zostało zatwierdzone przez Zarząd Stowarzyszenia Uchwałą numer 1/2019r. z dnia 29 stycznia 2019 r.

 

Powrót

Koronka za konającymi
tel.: 505 060 205


kliknij

Regon: 492897486
NIP: 736-15-86-396
KRS: 0000 15 50 63
Adres: Jana Pawła II 4
34-500 Zakopane 

Nr konta:
62 8821 0009 0000 0003 7194 0001

Podhalański Bank Spółdzielczy w Zakopanem ul. Kościuszki 2

Ważne telefony:

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach pracy poradni.

Poradnia Medycyny Paliatywnej (kod poradni 1180):
18 20 68 443

Biuro:
Anna Kozak
600 911 644

Lekarz:
lek med. Anna Węglarz
lek med. Marta Kowalska
608 208 521

Pielęgniarka:
Ewa Ristić
608 208 521

Wypożyczalnia sprzętu medycznego:

692 203 011