Statut Podhalańskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych Hospicjum Jezusa Miłosiernego

Uchwalony na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 03.03.2011r.

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

Podhalańskie Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum Jezusa Miłosiernego w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem, jest zarejestrowanym stowarzyszeniem charytatywnym i posiada osobowość prawną.

§ 2.

Stowarzyszenie jest powołane do udzielania opieki ludziom ciężko chorym, głównie na nowotwory w ostatnim okresie ich życia - i pomocy ich rodzinom.

§ 3.

Terenem działania Stowarzyszenia jest Polska, a siedzibą władz miasto Zakopane.

§4.

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§5.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o takim samym lub spokrewnionym zakresie działania, w tym stowarzyszeń i związków stowarzyszeń.

§6.

Stowarzyszenie opiera swą działalność na społecznej aktywności swoich członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia statutowej działalności.

 

Rozdział II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 7.

1. Celem Stowarzyszenia jest:

 1. niesienie pomoc społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

 2. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

 3. działalność charytatywna,

 4. ochrona i promocja zdrowia,

 5. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

 6. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,

 7. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

 8. nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja i oświata, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia,

 9. wypoczynku dzieci i młodzieży,

 10. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

 11. promocja i organizacja wolontariatu.

 

2. Stowarzyszenie prowadzi działalność w szczególności:

 1. na rzecz osób ciężko chorych, zwłaszcza na nowotwory, na rzecz rodzin tych osób w czasie sprawowania nad nimi opieki i po ich śmierci,

 2. na rzecz przewlekle chorych oraz na rzecz rodzin tych osób w czasie sprawowania nad nimi opieki i po ich śmierci,

 3. na rzecz osób starszych, w tym zagrożonych chorobami przewlekłymi,

 4. na rzecz wolontariuszy Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie propaguje ideę i metody opieki paliatywnej i hospicyjnej, długoterminowej pomocy osobom zagrożonym powyższymi chorobami. Stowarzyszenie realizuje swoje cele opiekę i pomoc w obiektach własnych Stowarzyszenia, użyczonych lub wynajmowanych. Może również inicjować budowę, rozbudowę, przebudowę, modernizację tych obiektów.

4. Stowarzyszenie pozyskuje ludzi dobrej woli gotowych bezinteresownie udzielać pomocy i opieki osobom objętych jego działalnością.

 

§ 8.

1. Dla osiągnięcia swoich celów Stowarzyszenie prowadzi działalność w zakresie:

 1. ochrony zdrowia ludzkiego,

 2. pomocy społecznej,

 3. na rzecz osób niepełnosprawnych,

 4. na rzecz osób w wieku emerytalnym,

 5. pozostałej opieki wychowawczej i społecznej bez zakwaterowania i z zakwaterowaniem,

 6. wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

 7. na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

 8. prac badawczo – rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych i farmacji,

 9. pozaszkolnych form kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowanych, w szczególności szkoleń, konferencji, seminariów i zjazdów z zakresu opieki hospicyjnej i paliatywnej dla pracowników medycznych i wolontariuszy i innych zainteresowanych osób,

 10. wydawania książek, broszur i innych publikacji z zakresu promocji i ochrony zdrowia oraz promocji i ochrony wolontariatu,

 11. drukowania broszur i innych publikacji z zakresu promocji i ochrony zdrowia oraz promocji i ochrony wolontariatu,

 12. organizowanie imprez.

2. Działalność charytatywna oraz wymieniona w ust. 1 punkty: a, b, f, g, h, jest prowadzona jest jako działalność nieodpłatna. Działalność wymieniona w ust. 1 punkty: c, d, e, jest prowadzona jako nieodpłatna i odpłatna. Decyzje w tym zakresie podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków i wolontariuszy; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

4. Przy realizacji swoich celów, w zakresie swojej działalności Stowarzyszenie współpracuje z organami władzy i administracji państwowej i samorządowej, środkami masowego przekazu i innymi podmiotami na zasadach określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873), z późniejszymi zmianami.

Stowarzyszenie współpracuje także z innymi organizacjami pozarządowymi, organizacjami kościelnymi, jednostkami resortu zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach i zakresie działania.

 

§ 9.

Dla pozyskania środków materialnych do realizacji swoich celów, Stowarzyszenie:

1.a) gromadzi składki członkowskie oraz dary pieniężne i rzeczowe od przyjaciół i sympatyków Towarzystwa (osób prawnych i fizycznych),

b) prowadzi kwesty i inne akcje pozyskiwania funduszy.

c) czyni starania o granty, dotacje i subwencje ze źródeł (środków) publicznych

i niepublicznych, między innymi występując do władz i administracji państwowej

samorządowej oraz innych instytucji,

d) zawiera umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia

2. Na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność pożytku publicznego.

 

Rozdział III

 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 10.

Członkowie Stowarzyszenie dzielą się na:

a) zwyczajnych,

b) wspierających,

c) honorowych.

§ 11.

Członkami zwyczajnymi są osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie są pozbawione praw publicznych, które zgłaszają swój akces do Stowarzyszenia.

 

§ 12.

Członkowie zwyczajni mają prawo:

a) uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia z czynnym i biernym prawem wyborczym,

b) brać udział w pracach Stowarzyszenia, używać jego odznak,

c) zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia.

 

§ 13.

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

a) przestrzeganie założeń statutu i jego postanowień,

b) wykonywanie sumiennie uchwał władz Stowarzyszenia,

c) realizowanie na co dzień i propagowanie idei hospicyjnej opieki nad chorymi, zarówno na terenie hospicjum jak i poza nim,

d) opłacanie składek członkowskich.

 

§ 14.

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne, które wspierają finansowo i rzeczowo działalność Stowarzyszenia.

Członkowie wspierający mają prawa i obowiązki członków zwyczajnych, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

 

§ 15.

Członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, którym taką godność nadało, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie.

Godność taka może być nadana osobom szczególnie zasłużonym w realizacji założeń statutowych.

Członkowie honorowi mają prawa i obowiązki członków zwyczajnych z wyjątkiem prawa wyborczego.

 

§ 16.

Członkostwo wygasa wskutek:

a) śmierci osoby fizycznej lub utraty osobowości prawnej przez osobę prawną,

b) wykluczenie członka Stowarzyszenia na skutek uchwały Zarządu w związku z postawą sprzeczną z założeniami statutu,

c) wystąpienia zgłoszonego na piśmie.

 

Rozdział IV

 

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

§ 17.

Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zgromadzenie,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

§ 18.

Kadencja władz trwa 3 lata

 

§ 19.

1.Uchwały władz Stowarzyszenia - dla swej prawomocności zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków w głosowaniu jawnym

2.W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

3.Wybory do władz Stowarzyszenia dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów, zwykłą większością głosów.

4. Powoływanie i odwoływanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów

WALNE ZGROMADZENIE

 

§ 20.

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 

§ 21.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się raz do roku, w pierwszej połowie roku, ma charakter sprawozdawczy lub sprawozdawczo - wyborczy, a jego termin, miejsce odbycia i porządek obrad ustala Zarząd Stowarzyszenia i powiadamia członków o tym nie później niż na dwa tygodnie przed terminem Zebrania.

§ 22.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się na wniosek Zarządu lub na pisemne żądanie co najmniej 1/3 ogółu członków zwyczajnych, bądź na wniosek Komisji Rewizyjnej złożony do Zarządu, który winien zebrać się w terminie tygodniowym i ustalić termin i miejsce Zgromadzenia z tym, że termin zwołania Zgromadzenia może być skrócony do 2 tygodni.

 

§ 23.

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, za wyjątkiem wyborów do władz Stowarzyszenia, które przeprowadza się w trybie tajnym.

Walne Zgromadzenie, które nie dojdzie do skutku w pierwszym terminie z braku quorum, może podejmować prawomocne uchwały jako zwołane w drugim terminie tj. po upływie 30 minut od wyznaczonej dla pierwszego terminu godzinie. W tym ostatnim przypadku uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków.

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Stowarzyszenia.

 

§ 24.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1. Podejmowanie uchwał w sprawach, których niniejszy statut nie zastrzega dla właściwości Zarządu w szczególności:

a) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

d) uchwalenie wysokości składki członkowskiej,

e) rozpatrywanie i podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną, lub członków Stowarzyszenia,

f) uchwalenie budżetu Stowarzyszenia,

g) podejmowanie uchwał o zmianach w statucie Stowarzyszenia,

h) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,

i) rozpatrywanie odwołań od decyzji o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia,

j) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia i wystąpienia z organizacji, o których mowa w paragrafie 5 Statutu Stowarzyszenia.

 

§ 25.

Walne Zgromadzenie zatwierdza Regulamin obrad Zgromadzenia.

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

 

§ 26.

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 7-9 członków, wybieranych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie , w głosowaniu tajnym.

2. Mandat członka Zarządu wygasa w razie jego śmierci, rezygnacji lub odwołania z pełnionej funkcji.

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, Zarząd działa w zmniejszonym składzie do końca kadencji, jeżeli liczba członków Zarządu nie będzie mniejsza niż 5.

4. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu poniżej pięciu, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

5. Członkowie Zarządu nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

6. Z członkami Zarządu może być podpisane porozumienie wolontariackie na zadania przekraczające obowiązki wynikające z wykonywanej funkcji członka Zarządu. .

 

§ 27.

Do kompetencji Zarządu należy:

a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

b) kierowanie całokształtem funkcjonowania Stowarzyszenia,

c) ustalanie struktury organizacyjnej Stowarzyszenia, w tym powoływanie i likwidowanie jego jednostek organizacyjnych,

d) uchwalanie regulaminów i innych aktów normujących funkcjonowanie Stowarzyszenia i jego jednostek organizacyjnych,

e) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Stowarzyszenia,

f) gromadzenie środków finansowych na działalność Stowarzyszenia,

g) projektowanie budżetu Stowarzyszenia,

h) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i jego finansami,

i) podejmowanie uchwał o inicjowaniu budowy hospicjum, jego rozbudowy, przebudowy, czy modernizacji,

j) zwoływanie i organizowanie Walnych Zgromadzeń, składanie sprawozdań, przedkładanie projektu działalności Stowarzyszenia, realizacja uchwał Walnych Zgromadzeń,

k) podejmowanie uchwał o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia lub utracie członkostwa, prowadzenie rejestru członków i utrzymywanie z nimi kontaktów,

l) powoływanie Rady Seniorów,

m) wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o nadanie godności honorowego członka,

n) podejmowanie uchwał o rozpoczęciu i zakończeniu działalności gospodarczej oraz rodzaju tej działalności.

 

§ 28.

1. Na pierwszym swym zebraniu wyborczym Zarząd wybiera ze swego grona prezesa,

1-2 vice prezesów, sekretarza i skarbnika.

2. Osoby te tworzą prezydium Zarządu. Prezydium ma prawo podejmować uchwały w sprawach nie cierpiących zwłoki w okresie między zebraniami Zarządu. Uchwały te muszą być potwierdzone przez Zarząd na najbliższym zebraniu pod rygorem utraty ważności.

§ 29.

W razie potrzeby Zarząd może tworzyć komisje dla załatwiania konkretnie oznaczonej sprawy. Członkami tej Komisji mogą być również osoby spoza członków Towarzystwa, ale jej przewodniczącym jest członek Zarządu.

 

§ 30.

Zebrania Zarządu winny odbywać się przynajmniej raz na dwa miesiące. Zwołuje je prezes Zarządu lub upoważniony przez niego członek Zarządu.

Z posiedzeń Zarządu sekretarz sporządza protokół, który podpisuje także przewodniczący posiedzenia.

 

§ 31.

Zarząd może zapraszać na swoje posiedzenia pracowników i wolontariuszy Towarzystwa, w szczególności kierowników jednostek organizacyjnych, jeżeli tematem posiedzenia są sprawy związane z pracą tych jednostek.

 

§ 32.

Szczegółowy zakres, sposób funkcjonowania zarządu określa Regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie członków stowarzyszenia.

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

§ 33.

1.Komisja Rewizyjna stanowi organ kontroli niezależny od Zarządu

2.Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków, wybieranych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie . Komisja ze swego grona wybiera przewodniczącego i sekretarza.

3. Mandat członka Komisji rewizyjnej wygasa w razie jego śmierci, rezygnacji lub odwołania z pełnionej funkcji.

4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej, Komisja działa w zmniejszonym składzie do końca kadencji, jeżeli liczba członków Komisji Rewizyjnej nie będzie mniejsza niż 3.

5. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Komisji Rewizyjnej poniżej trzech, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

 

§ 34.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, w szczególności:

a) przeprowadzanie przynajmniej raz do roku kontroli finansowo - księgowej,

b) sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli i wnioskowanie o usunięcie stwierdzonych uchybień,

c) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z przeprowadzonych kontroli wraz z wnioskiem o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi

 

§ 35.

Przewodniczący Komisji lub wyznaczony przez niego członek Komisji ma prawo uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym. O terminach zebrań należy go zawiadamiać.

 

§ 36.

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

 2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądowym, za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

 3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagradzanie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 

§ 37.

Szczegółowy zakres działania Komisji rewizyjnej określa Regulamin uchwalony przez walne Zgromadzenie.

 

Rozdział V

 

RADA SENIORÓW

 

§ 38.

 1. Rada Seniorów składa się z zasłużonych działaczy Stowarzyszenia. Członków powołuje Zarząd Stowarzyszenia.

 2. Członkowie Rady Seniorów mogą uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.

 3. Członkowie Rady mogą jako zespół podejmować uchwały, które jako głos doradczy mogą przedstawiać Zarządowi i Walnemu Zgromadzeniu.

 4. Zarząd może zapraszać członków Rady na swoje posiedzenia.

 

Rozdział VI

 

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

 

§ 39.

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 40.

1.Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

 1. wpływy ze składek członkowskich,

 2. środki z darowizn i kwest i innych działań dla pozyskiwania funduszy,

 3. wpływy z odpisu 1%,

 4. wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia, grantów oraz z umów z podmiotami publicznymi i niepublicznymi, w tym z dotacji i subwencji ze źródeł publicznych,

 5. dochody z działalności gospodarczej,

 6. inne wpływy.

 

2. Nadwyżka przychodów nad kosztami z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

2. Działalność gospodarcza prowadzona jest według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych Towarzystwa i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

3. Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej lub pracowników Stowarzyszenia oraz osób, z którymi członkowie, członkowie Zarządu, członkowie Komisji Rewizyjnej oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”,

 2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe,

 5. działalność pożytku publicznego Stowarzyszenia nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków Stowarzyszenia.

 

§ 41.

Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość według obowiązujących przepisów statutowej nieodpłatnej i odpłatnej oraz gospodarczej w sposób umożliwiający określenie przychodów i kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

Zakres działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego określa Zarząd. Tryb i formy prowadzenia rachunkowości oraz sprawozdawczości ustala Zarząd Stowarzyszenia.

 

§ 42.

Dla ważności oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i obowiązków oraz udzielania pełnomocnictw i zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu i pełnomocnika upoważnionego przez Zarząd Stowarzyszenia. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje jednoosobowo prezes lub inny członek Zarządu wskazany przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

Rozdział VII

 

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

 

§ 43.

Zmiana statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

 

§ 44.

 1. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać sposób likwidacji Stowarzyszenia oraz cel, na jaki nastąpi przekazanie jego majątku.

 2. W razie rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie powołuje komisję likwidacyjną.

 3. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia pozostałego po likwidacji.

 

Zakopane, dnia 03.03.2011r. Zarząd stowarzyszenia

 

Koronka za konającymi
tel.: 505 060 205


kliknij

Regon: 492897486
NIP: 736-15-86-396
KRS: 0000 15 50 63
Adres: Jana Pawła II 4
34-500 Zakopane 

Nr konta:
62 8821 0009 0000 0003 7194 0001

Podhalański Bank Spółdzielczy w Zakopanem ul. Kościuszki 2

Ważne telefony:

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 0800 do 1800

Poradnia Medycyny Paliatywnej (kod poradni 1180):
18 20 68 443

Biuro:
Anna Kozak
600 911 644

Lekarz:
Agnieszka Lewandowska
608 208 521

Pielęgniarka:
Ewa Ristić
608 208 521

Wypożyczalnia sprzętu medycznego:

692 203 011