SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI za 2019 r.

NAZWA: Podhalańskie Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum Jezusa Miłosiernego.
ADRES: 34-500 Zakopane ul. Jana Pawła II 4.
KRS nr: 0000155063 data wpisu: 13.03.2003r.
REGON: 492897486
NIP: 736-15-86-396

SKŁAD ZARZĄDU:
Prezes: Anna Węglarz
V-prezes: Barbara Kwak
Dorota Stokłosa-Bieniara
Sekretarz: Helena Niedośpiał
Skarbnik: Maria Folfas

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Andrzej Gąsienica-Kaspruś
Członek: Magdalena Kacperek
Sekretarz: Krystyna Chmielowska

Podhalańskie Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych liczy 40 członków.

Dnia 13.06.2019r. odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze w czasie którego przyjęto sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2018r., udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi i podjęto 5 uchwał.
Zarząd Stowarzyszenia brał udział w 4 zebraniach na których podejmował łącznie 7 uchwał dotyczących bieżącej działalności statutowej Stowarzyszenia.
Zebrania odbyły się w dniach:
 05.02.2019r.
 09.05.2019r.
 17.10.2019r.
 07.11.2019r.
Misja i wartości:
Podhalańskie Stowarzyszenie przyjaciół Chorych Hospicjum Jezusa Miłosiernego zostało powołane do realizacji idei hospicyjnej.
Hospicjum Jezusa Miłosiernego wypełnia misję służenia choremu w ostatnich miesiącach, dniach, godzinach jego życia oraz wspierania rodziny chorego w trudnym okresie odchodzenia bliskiej osoby.
Powołany przez Stowarzyszenie Niepubliczny Zakład Opieki Hospicyjnej , obejmując opieką medyczną, pielęgnacyjną, duchową, psychologiczną, i socjalną chorego, stara się czynić wszystko, aby mógł żyć on bez bólu, wśród bliskich i przyjaznych mu osób do naturalnej śmierci.
W trosce o chorego jednoczy w pełnieniu opieki, rodzinę, personel medyczny, wolontariuszy i jego przyjaciół. Opierając swoją działalność na wartościach chrześcijańskich niesie pomoc wszystkim ludziom, bez względu na wyznanie, poglądy, sytuację rodzinną czy materialną.
Cele statutowe organizacji:
1. Niesienie pomocy społecznej osobom w trudnej sytuacji życiowej i ich rodzinom oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
2. Działalność charytatywna;
3. Ochrona i promocja zdrowia;
4. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
5. Nauka, edukacja i oświata, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia;
6. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
7. Promocja i organizacja wolontariatu.
Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz osób ciężko chorych, zwłaszcza na nowotwory, oraz na rzecz rodzin tych osób w czasie ich choroby i po ich śmierci.
Stowarzyszenie propaguje ideę i metody opieki hospicyjnej, realizuje tą opiekę oraz pozyskuje ludzi dobrej woli gotowych bezinteresownie udzielać pomocy i opieki osobom objętych jego działalnością.
Dla osiągnięcia swoich celów Stowarzyszenie prowadzi działalność w zakresie:
a) ochrony zdrowia ludzkiego,
b) pozostałej opieki wychowawczej i społecznej bez zakwaterowania,
c) prac badawczo - rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych i farmacji,
d) pozaszkolnych form kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowanych, w szczególności: szkoleń, konferencji, seminariów i zjazdów z zakresu opieki hospicyjnej i paliatywnej dla pracowników medycznych, wolontariuszy i innych zainteresowanych osób,
e) wydawania książek, broszur i innych publikacji z zakresu promocji i ochrony zdrowia oraz promocji i ochrony wolontariatu,
f) drukowania broszur i innych publikacji z zakresu promocji i ochrony zdrowia oraz promocji i ochrony wolontariatu.
Działalność wymieniona w ust. l lit. a, b i c prowadzona jest jako działalność nieodpłatna. Działalność wymieniona w ust. l lit. d, e i f prowadzona jest jako działalność odpłatna, nie będąca działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873). Wprowadzenie odpłatności za działalność wymienioną w ust. l lit. a, b i c wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, bez konieczności zmiany statutu.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków i wolontariuszy; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
Przy realizacji swoich celów, w zakresie swojej działalności Stowarzyszenie współpracuje z organami władzy i administracji państwowej i samorządowej, innymi organizacjami pozarządowymi, organizacjami kościelnymi, jednostkami resortu zdrowia, NFZ, oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach i zakresie dziania. środkami masowego przekazu i innymi podmiotami na zasadach określonych ustawą. z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873). Stowarzyszenie współpracuje także z innymi organizacjami pozarządowymi, organizacjami kościelnymi, jednostkami resortu zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach i zakresie działania.
Dla pozyskania środków materialnych do realizacji swoich celów Stowarzyszenie;
a) gromadzi składki członkowskie oraz dary pieniężne i rzeczowe od przyjaciół i sympatyków Stowarzyszenia (osób prawnych i fizycznych),
b) prowadzi kwesty i inne akcje pozyskiwania funduszy,
c) czyni starania o granty, dotacje i subwencje ze źródeł (środków) publicznych i niepublicznych,
d) zawiera umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Działalność Stowarzyszenia w 2019r.:
I. Działalność Niepublicznego Zakładu Opieki Hospicyjnej;
Główną działalnością Podhalańskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych Hospicjum Jezusa Miłosiernego w 2019r., podobnie jak w latach ubiegłych, było niesienie wszechstronnej, profesjonalnej opieki osobom chorym, głównie na choroby nowotworowe, w ostatnim okresie ich życia, wspieranie rodzin w trakcie choroby ich bliskich oraz w okresie żałoby.
Opieka ta niesiona była przez NZOH poprzez pomoc medyczną, pielęgnacyjną, duchową, psychologiczną, która była realizowana w następujących formach:
 wizyty lekarskie w Poradni i w domu chorego w ramach Poradni Hospicyjnej,
 konsultacje lekarskie,
 porady pielęgniarskie w Poradni Hospicyjnej i wizyty pielęgniarskie u chorego w domu,
 drenaż i masaż limfatyczny świadczony dla chorych z obrzękiem limfatycznym w Poradni Obrzęku Limfatycznego,
 Wspieranie rodzin chorych zarówno w czasie choroby ich bliskich jak i w czasie żałoby,
 Opieka duchowa nad chorymi ich rodzinami a także wolontariuszami i pracownikami Hospicjum.
Poradnia Hospicyjna:
Kierownikiem Poradni Hospicyjnej i jednocześnie lekarzem Poradni jest lek. med. Anna Węglarz specjalista medycyny paliatywnej zatrudniona przez PSPCHJM na pełny etat .
Zatrudniona na ½ etatu na stanowisku lekarza Poradni Hospicyjnej dr Agnieszka Lewandowska, specjalista medycyny paliatywnej.
Zatrudnione są też pielęgniarki :
 Pani Maria Folfas cały etat,
 Pani Ewa Ristić cały etat,
 Panie; Barbara Kwak, Irena Fortecka i Anna Szostak na umowę-zlecenie.
Dzięki dotacji z Urzędu Miasta i Gminy Zakopane było możliwe zatrudnienie drugiego lekarza na ½ etatu, 2 pielęgniarek na cały etat i dodatkowo 3 pielęgniarek na umowę-zlecenie do pełnienia dyżurów pielęgniarskich w dni świąteczne i dni ustawowo wolne od pracy.
Informatyk Pan Wojciech Muniak odpowiedzialny za rozliczenia z NFZ pracował wolontaryjnie do początku marca 2017r. Od 10.03.2017r. jest zatrudniony na stanowisku informatyka na ½ etatu. Powierzono mu też stanowisko Inspektora danych osobowych
Nieodpłatnie, jako członkowie Stowarzyszenia posługują:
 Pani Helena Papież – koordynator Grupy Wsparcia dla Osieroconych,
 Ksiądz Infułat Stanisław Olszówka – kapelan naszego Hospicjum
Możliwość korzystania z pomocy psychologa Pani mgr Bożeny Begejowicz zatrudnionej na umowę- zlecenie w Poradni Hospicyjnej i w domu chorego.
Działalność Poradni Hospicyjnej odbywa się w pomieszczeniu wynajmowanym od NZOZ „ Zdrowie” Zakopane ul. Orkana 5c.
Poradnia Hospicyjna jest czynna:
Poniedziałek godz. 16 do 18 - Porady lekarskie
Wtorek godz. 8 do 11 i 16 - 18 - Porady lekarskie,
Środa godz. 16 do 18 - Porady lekarskie,
Czwartek godz. 8 do 11 i 17 – 18 - Porady lekarskie,
Piątek godz. 8 do 11 i 12 – 14 - Porady lekarskie,
16 – 18 - Porady Psychologa
Wizyty lekarskie domowe odbywają się w dniach:
Poniedziałek godz. 10 do 16
Wtorek godz. 8 do 16
Środa godz. 10 do 16
Czwartek godz. 11 do 17
Piątek godz. 11 do 18
Poniżej przedstawiam charakterystykę pacjentów objętych opieką przez Poradnię Hospicyjną w 2019r.
Na 90 nowych pacjentów, 8 nie miało skierowania do Poradni Hospicyjnej (W tym 6 chorych z Zakopanego).
1. Ogólna ilość pacjentów 231 (w tym 90 nowo zarejestrowanych)
 onkologiczni: 166
 Inni: 65
 Kobiety: 138
 Mężczyźni: 93
wiek:
 < 20 r.ż. -
 40 – 60 r.ż. 28
 60 – 80 r.ż. 108
 > 80 r.ż. 95
2. Średni czas sprawowanej opieki nad pacjentem 154 dni.
3. Miejsce zamieszkania pacjentów:
a.) powiat tatrzański: 205
 Bańska Wyżna 2
 Biały Dunajec 15
 Dzianisz 3
 Kościelisko 17
 Witów 1
 Murzasichle 5
 Poronin 17
 Małe Ciche 1
 Suche 1
 Ząb 4
 Nowe Bystre 3
 Zakopane 130
 Gliczarów Górny 2
 Bukowina Tatrzańska 1
 Białka tatrzańska 1
 Czarna Góra 1
b.) powiat nowotarski: 23
 Chochołów 2
 Ludźmierz 1
 Nowy Targ 7
 Maniowy 1
 Zaskale 1
 Bańska Niżna 2
 Szczawnica 8
 Rabka 1
c.) inne: 3
 Lublin 1
 Kraków 1
 Środa Wielkopolska 1
4. Ilość zgonów: 87
 w domu: 36
 w szpitalu: 16
 w Oddziale Paliatywnym 35
5. Porady:
 lekarskie: 1658 (992w Zakopanem 359 bez kontraktu NFZ)
 pielęgniarskie: 1896 ( w tym 1200 Zakopane),
 wizyty interwencyjne w czasie dyżurów: 232 ( w tym 108 Zakopane.)
 w poradni hospicyjnej: 181 ( 82 Zakopane 72 bez kontraktu z NFZ )
 w domu chorego: 758 ( 398 Zakopane, 38 bez kontraktu z NFZ)
 konsultacje szpitalne: 5
 porady/szkolenia dla rodzin chorego: 104 ( w tym 69 Zakopane)
 porady telefoniczne: 598 (w tym 323 Zakopane),
 odwiedziny naszych chorych w szpitalu: 10
 spotkania z osieroconymi: 2
Poradnia leczenia obrzęku limfatycznego: (bez kontraktu z NFZ)
Poradnia Obrzęku Limfatycznego obejmowała opieką pacjentów z rozwiniętym obrzękiem chłonnym, a także zagrożonych rozwojem tego schorzenia. Pod opieką Poradni pozostawały przede wszystkim kobiety po mastektomii z powodu raka piesi i chorzy z obrzękiem chłonnym wtórnym do niewydolności żylnej.
Poradnia prowadzona jest przez rehabilitantkę Panią Danutę Możdżeń
 ilość pacjentów: 10 (w Zakopanem - 6 )
 ilość zabiegów: 228 (dla pacjentów z Zakopanego 88 )
Rehabilitacja w domu chorego:
 ilość pacjentów: 11 (w Zakopanem 10 )
 ilość zabiegów 203 (dla pacjentów z Zakopanego 79 ) .
Wykonane badania:
 badania laboratoryjne 123 ( dla chorych z Zakopanego 67 )
 ekg 14 ( dla chorych z Zakopanego 7)
 USG 2 ( w tym u chorych z Zakopanego 2).
Zlecony transport: 49 ( dla chorych z Zakopanego 34 )
Zabiegi medyczne w domu chorego : 6021 ( w tym u chorych z Zakopanego 3199).
Grupa wsparcia dla osieroconych: (bez kontraktu z NFZ)
Koordynator grupy Pani Helena Papież członek zarządu Stowarzyszenia.
W miarę możliwości lekarz i pielęgniarka hospicjum uczestniczyły w pogrzebach naszych
pacjentów, a także odwiedzała rodziny osierocone i utrzymywała z nimi kontakt telefoniczny.
Wolontaryjna grupa stara się nieść pomoc rodzinom osieroconym poprzez zapraszanie na wspólne spotkania:
 styczeń 2019r. opłatek
 kwiecień 2019r. spotkanie wielkanocne
 Uroczystość Wszystkich Świętych Msza św. za zmarłych.
W spotkaniu osieroconych brało udział kilkadziesiąt rodzin, zwłaszcza rodzin zmarłych w ostatnich latach.
Zaproszenia na Mszę Św. sprawowaną przez kapelana Hospicjum w każdy trzeci piątek miesiąca o godz. 15 w Sanktuarium Najświętszej Rodziny.
Świąteczne życzenia i listy kondolencyjne wysyłane są pocztą.
Opieka duszpasterska:
W ramach swojej opieki duszpasterskiej kapelan hospicjum ks. Infułat Stanisław Olszówka sprawował comiesięczne Msze św. uczestniczył w integracyjnych spotkaniach hospicyjnych, pielgrzymkach. W szczególnych sytuacjach, na prośbę chorego sprawował Mszę Św. w domu, przy łóżku chorego.
Wolontariat:
Brak odpowiedniego lokalu nadal uniemożliwia zorganizowania wolontariatu hospicyjnego na szeroką skalę.
a.) Członkowie Stowarzyszenia, którzy wykonują na rzecz Hospicjum pracę wolontaryjnie:
 medyczni 7
 nie medyczni 22
b.) wolontariusze posługujący w hospicjum:
 medyczni 2
 inni 8
Wypożyczalnia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego.
Od 1.08.2014r. ( dzięki dotacji z Urzędu Miasta i Gminy Zakopane zostały zatrudnione 2 osoby po ¼ etatu ( Panie; Janina Koenig i Helena Papież) co pozwoliło na to, aby wypożyczalnia była czynna codziennie; poniedziałek, wtorek, środa i piątek od godz. 9,00 – 13,00 we czwartek 14,30 do 18,30.
Sprzęt medyczny, rehabilitacyjny i pielęgnacyjny dla pacjentów hospicjum i innych jest wypożyczany nieodpłatnie. W 2019r. z wypożyczalni skorzystały 235 osoby.( w tym 148 z Zakopanego).Wypożyczano również sprzęt dla turystów i wczasowiczów ( skorzystało 16 osób ).Wypożyczono sprzęt w ilości 385 sztuk (238 sztuki dla mieszkańców Zakopanego,17 sztuk sprzętu dla przyjezdnych)
W 2019r. Hospicjum wzbogaciło się o sprzęt:
a.) zakupiony przez Stowarzyszenie ( z dotacji) 34
 6 łóżek rehabilitacyjnych z materacami
 6 koncentratorów,
 3 rotor rehabilitacyjny,
 3 komputery,
 1 drukarka
 2 laptopy,
 3 tablety
 2 telefony,
 2 stepty ( przyrząd do rehabilitacji),
 1 elektrokardiogram,
 4 krzesła biurowe,
 1 urządzenie do próżniowego leczenia ran,
b.) podarowany przez osoby prywatne: 27
 9 balkoników
 5 wózków inwalidzkich
 3 fotele toaletowe,
 1 nakładka na toaletę,
 3 krzesła do wanny,
 1 koncentrator tlenu
 1 materac p/odleżynowy
 1 łóżko,
 1 rotor,
 1 podpórka pod plecy
II. Działalność szkoleniowo – edukacyjna:
W 2019r. pracownicy i wolontariusze PSPCHHJM brali udział w następujących szkoleniach i konferencjach:
1. Cykliczne szkolenia organizowane w Hospicjum Św. Łazarza w Krakowie :
12.02., 9.04., 11.06., 17.09., 12. 11. 2018r. Uczestniczyły 1-2 osoby.
2. 1 – 2.03.2019r. Kurs organizowany przez FHP dla księgowych w Warszawie – uczestniczyły 2 osoby.
3. 11.04. 2019r. szkolenie organizowane w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego przez Pharmacann Sp. Z o.o „ Zastosowanie kanabinoidów we współczesnej terapii” w Krakowie – uczestniczyły 4 osoby
4. 24.10. 2019r. V Konferencja OP i H MEDYCYNA I HUMANIZM „ Jesteś ważny do ostatniej chwili życia ” w Krakowie – uczestniczyła 1 osoba,
W 2019r. przeprowadzono następujące kursy i szkolenia:
1. 15. 09 – 17. 12. 2019r. Kurs „Nie CZY, ale jak opiekować się chorym i starszym w domu” w siedzibie towarzyszenia– uczestniczyło 6 osób.
2. 13 – 16.11.2019r. - współorganizowaliśmy z Hospicjum św. Łazarza w Krakowie kurs „ Podstawy Opieki Hospicyjnej”
Spotkania:
a.) Szkoły:
 4.04.2018r. spotkanie z uczniami Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Zakopanem w ramach kampanii „ Drugie życie. Transplantacja – masz dar uzdrawiania
 28.05.2019r. gościliśmy w naszej siedzibie uczniów Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Zakopanem
b.) Inne:
 2. 04.2019r. i Spotkanie w UM Zakopane w sprawie projektu „ Nasz Dom”
 5.06.2019r. uczestniczyliśmy w Jubileuszu 45 –lecia DPS w Zakopanem,
 25.06.2019r. uczestniczyliśmy w pożegnaniu księdza proboszcza Jacka Mola w Kościelisku
Spotkania integracyjne:
1. spotkania okolicznościowe w Rodzinie Hospicyjnej.
2. 19.10.2019r. pielgrzymka do Pasierbca i Laskowej
III. Pozyskiwanie środków:
Dla pozyskania środków materialnych do realizacji swoich celów Stowarzyszenie:
1. Gromadzi składki członkowskie oraz dary pieniężne i rzeczowe od przyjaciół i sympatyków Stowarzyszenia (osób prawnych i fizycznych);
2. Prowadzi kwesty i inne akcje pozyskiwania funduszy;
3. Czyni starania o granty, dotacje i subwencje ze źródeł (środków) publicznych i niepublicznych;
4. Zawiera umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
5. Głównym programem prowadzonym co roku przez Stowarzyszenie ( od 2007) jest udział w Ogólnopolskiej edycji Pól Nadziei, którą prowadzi i koordynuje Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie.
W ramach kampanii Pól Nadziei mieszkańcy Podhala są zapraszani:
 jesienią do wspólnego sadzenia cebulek żonkilowych, a także do tworzenia we własnych ogródkach i kwietnikach małych Pól Nadziei;
 wiosną prosimy o wsparcie datkami pieniężnymi podczas prowadzonych kwest, a także ofiarowanie 1% podatku dochodowego;
 w czasie obu kampanii prowadzone są programy edukacyjne promujące ideę hospicyjną.
Zadania programu „ Pola Nadziei” to:
 promowanie opieki hospicyjnej wśród społeczeństwa,
 współpraca z dziećmi i młodzieżą,
 pozyskiwanie środków finansowych na bezpłatną, profesjonalną opiekę nad chorym i jego rodziną.
Oprócz Pól Nadziei coraz częściej zdarzają się z inicjatywy rodzin zmarłych ( nie tylko naszych podopiecznych) indywidualne kwesty na cmentarzach – zamiast kwiatów. Informacja o tym pojawia się na klepsydrach.
IV. Łączność z członkami Stowarzyszenia.
W 2019r. wysłano listy z życzeniami świątecznymi z okazji Świąt Wielkanocnych oraz Świąt Bożego Narodzenia.
13.06. 2019r. odbyło się Walne Zgromadzenie, na którym Zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności za 2018r. wraz ze sprawozdaniem finansowym, uzyskując absolutorium.
Wspólnie planowano i omawiano dalszą działalność Stowarzyszenia.
V. Finansowanie działalności Stowarzyszenia:
Opieka hospicyjna była finansowana:
 ze środków własnych Stowarzyszenia.
NFZ zakontraktował na okres od 1.01. do 31.12.2019r. 656 porad ( miesięcznie; 54 porady po 55zł na kwotę 36 080,00zł.)
Wykonano 658 porad.
 Dotacja w kwocie 360 000,00 w ramach Konkursu z zakresu ” Świadczenie usług z zakresu ochrony i promocji zdrowia” ogłoszonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Zakopane.
VI. Kontrole Stowarzyszenia:
 23. 04.2018r. kontrola NZOZ Hospicjum Jezusa Miłosiernego przez PPIS bez zaleceń pokontrolnych.
VII. Współpraca;
 W 2019r. kontynuowano współpracę z Fundacją im. Adama Worwy w Nowym Targu, w zakresie szkoleń, wspólnych wyjazdów do innych hospicjów i na szkolenia.
 Wspólnie z MOSiR w Zakopanem zorganizowaliśmy w dniu 20.10. 2010r. III Bieg Charytatywny „ BIEGNIEMY Z NADZIEJĄ” .W biegu uczestniczyło około 170 osób.
 Aktywnie uczestniczymy w pracach Forum Hospicjów Polskich
Podziękowania:
Bardzo gorąco pragniemy podziękować Wszystkim Przyjaciołom Podhalańskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych Hospicjum Jezusa Miłosiernego. Tym którzy poświęcają swój czas i pracę dla chorego lub uczestniczą w innych, potrzebnych działaniach dla Hospicjum .
Dziękujemy Darczyńcom, którzy przekazali dary serca na konto Stowarzyszenia.
Dziękujemy Rodzinom zmarłych, za kwestę podczas pogrzebu swoich bliskich.
Dziękujemy tym którzy przekazali 1% od podatku dochodowego na rzecz naszego Stowarzyszenia.
Hospicjum istnieje tylko dzięki Waszej hojności! a opieka ofiarowywana chorym w ostatnim okresie ich życia i ich rodzinom może być profesjonalna i może obejmować wszystkie obszary ich życia. Dziękujemy ofiarodawcom sprzętu medycznego.
Firmy i instytucje wspomagające w 2019r. działalność Hospicjum Jezusa Miłosiernego w Zakopanem:
 MATInternet,
 Podhalański Bank Spółdzielczy,
 PSS Zakopane,
 MOSiR Zakopane,
SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI PSPCH Hospicjum Jezusa Miłosiernego w Zakopanem za 2019r. zostało zatwierdzone przez Zarząd Stowarzyszenia Uchwałą numer 1/2020r. z dnia 16 stycznia 2020 r.
Zakopane 16.01.2020r.


Powrót

Koronka za konającymi
tel.: 505 060 205


kliknij

Regon: 492897486
NIP: 736-15-86-396
KRS: 0000 15 50 63
Adres: Jana Pawła II 4
34-500 Zakopane 

Nr konta:
62 8821 0009 0000 0003 7194 0001

Podhalański Bank Spółdzielczy w Zakopanem ul. Kościuszki 2

Ważne telefony:

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 0800 do 1800

Poradnia Hospicyjna w Przychodni Zdrowie:
18 20 68 443

Biuro:
Anna Kozak
600 911 644

Lekarz:
Anna Węglarz
608 208 519

Pielęgniarka:
Ewa Ristić
608 208 521

Wypożyczalnia sprzętu medycznego:
692 203 011